Періодичність видання:  6 випусків на рік
Видається з червня 1993 року
Засновник: ФБУЗ «Російський реєстр потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин» Росспоживнагляду.
Видавець:Російський реєстр потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин
Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 0869-7922
Журнал індексується: EBSCO Publishing, РІНЦ
Мова видання: російська
Інформація про журнал:
Журнал публікує матеріали з таких питань:
Безпечне регулювання хімічного фактора в Російській Федерації та за кордоном;
Сучасні аспекти наукового розвитку клінічної, лікарської, профілактичної, військової і екологічної  токсикології в країні і за кордоном;
механізм токсичних ефектів лікарських засобів, хімічних речовин;
наукове обґрунтування нових методів діагностики і лікування гострих отруєнь;
пропаганда досягнень російської токсикологічної науки;
підготовка наукових кадрів і спеціалістів;
нові методи досліджень токсичності і небезпечності хімічних речовин;
нові відомості щодо токсичності, небезпечності і гігієнічних нормативах хімічних і біологічних речовин.
Розміщує повідомлення щодо робрти з’їздів, конференцій і нарад з питань розвитку хімічної безпечності і токсикологічної науки, щодо діяльності Всеросійької громадської організації токсикологів, а також рецензії на випущені монографії і підручники з питань токсикології і сіміжних дисциплін.
Журнал розрахований на лікарів-токсикологів, фармакологів, лікарів по загальній гігієні, лікарів по комунальній гігієні, лікарів по медицині праці, лікарів по санітарно-гігієнічних лабораторних методах досліджень, біохіміків, екологів, працівників наукових установ і промислових підприємств, професорсько-викладацький штат кафедр медичних учбових закладів.
Головний редактор: Курляндський Борис Аронович доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАН
Заступник головного редактора: Хамідуліна Халіда Хізбулаєвна, доктор медичних наук, професор ПММУ ім. И.М. Сєченова, заведувач кафедрою загальної, комунальної гігієни, медицини праці і гігієни харчування ДБОУ ДПО «Російська медична академія післядипломної освіти» Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації, заступних Голови Всеросійської громадської організації токсикологів, директор ФБУЗ «Російський реєстр потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин» Росспоживнагляду
Відповідальний секретар:Єгиазарян Анна Рафаелівна кандидат біологічних наук, заступник директора ФБУЗ «Російський реєстр потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин» Росспоживнагляду
Члени редколегії:
Гребенюк Олександр Миколайович, д.м.н., професор, заступник Голови Всеросійскої громадської  організації токсикологів, ректор Інституту додаткової професійної освіти «Екстремальна медицина» Всеросійського центру екстренної і радіаційної медицини імені А.М. Нікіфорова МЧС Росії;
Гуськова Тетяна Анатоліївна, д. м. н., професор, член-кор. РАН, Заступник Голови Всеросійської громадської організації токсикологів, Некомерційне партнерство сприяння охороні здоров’я «Науковий центр контролю якості» Москва, Росія;
Кацнельсон Борис Олександрович, д. м. н., професор, завідувач відділом токсикології та біопрофілактики ФБУН «Медичний науковий центр профілактики та охорони здоров’я робітників промпідприємств» Росспоживнагляду;
Красовський Гурій Миколайович, д. м. н., професор, член-кор. РАН, головний науковий співробітник ФДБУ НДІ екології людини та гігієни навколишнього середовища ім. А. Н. Сисіна МОЗ Росії;
Кучеренко Олександр Іванович, спеціаліст Росспоживнагляду
Лужників Євген Олексійович, д. м. н., професор, академік РАН, головний науковий співробітник відділення лікування гострих отруєнь Державної бюджетної установи охорони здоров’я міста Москви «Науково-дослідний інститут швидкої допомоги ім. Н.В. Скліфосовського Департаменту охорони здоров’я міста Москви», завідувач кафедри клінічної токсикології Державної бюджетної освітньої установи додаткової професійної освіти «Російська медична академія післядипломної освіти»;
Остапенко Юрій Миколайович, к. м. н., заступник голови Всеросійської громадської організації токсикологів, директор ФДБУ «Науково-практичний токсикологічний центр ФМБА Росії», провідний науковий співробітник відділення лікування гострих отруєнь Державної бюджетної установи охорони здоров’я міста Москви «Науково-дослідний інститут швидкої допомоги ім. Н.В. Скліфосовського Департаменту охорони здоров’я міста Москви», доцент кафедри клінічної токсикології Державної бюджетної освітньої установи додаткової професійної освіти «Російська медична академія післядипломної освіти»;
Пінігін Мигмар Олександрович, д. м. н., професор, академік РАЄН, завідувач лабораторії гігієни атмосферного повітря ФДБУ НДІ екології людини та гігієни навколишнього середовища ім. А. Н. Сисіна МОЗ Росії;
Ракитський Валерій Миколайович, д. м. н., професор, академік РАН, Голова Всеросійської громадської організації токсикологів, в. о. директора ФБУН «Федеральний науковий центр гігієни ім. Ф. Ф. Ерісмана» Росспоживнагляду;
Рожнов Геннадій Іванович, д. м. н., професор;
Сидоров Костянтин Климентійович, д. м. н.;
Трахтенберг Ісаак Михайлович, д. м. н., професор, член-кор. Національної академії наук України, академік Академії медичних наук України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин в Інституті медицини праці НАМН України;
Тутельян Віктор Олександрович, д. м. н., професор, академік РАН, директор ФДБУ «НДІ харчування» РАН.
Науковий редактор – д. м. н., професор В. В. Березовська
Перекладач – А. А. Виноградова