Керівник Випробувального центру, акредитованого за ДСТУ ISO/IEC-17025, головний науковий співробітник – доктор ветеринарних наук, професор, академік міжнародної кадрової академії.

Тел.: (032)-252-21-50; 231-63-50

Е-mail:  iholub@scivp.lviv.ua

Величко Володимир Олександрович у 1975 році закінчив з відзнакою Львівський зооветеринарний інститут, був Ленінським стипендіатом. Без відриву від науково-педагогічної діяльності закінчив аспірантуру, захистив кандидатську та докторську дисертації.

В. О. Величко здобув великий досвід організаційної роботи, працюючи на різних посадах, від фельдшера, асистента кафедри фармакології і патофізіології ЛЗВІ до інструктора ЦК КПРС. З 1987 по 1997 роки працював директором НДІ землеробства і тваринництва УААН.

З 1997 року по теперішній час –заступник директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і державного контролю у ветеринарній медицині, завідувач відділу. Є автором понад 250 наукових статей, 2 монографій, 25 рекомендацій, 8 патентів, співавтором 4 книг з проблем фізіолого-біохімічних досліджень стану організму тварин під дією техногенних факторів, розвитку агропромислового комплексу і якості продукції. Впровадив у сільськогосподарське виробництво 45 власних наукових розробок. Під його керівництвом розроблено 69 галузевих нормативних положень та інструкцій для ветмедицини. У 2010 р. захистив дисертацію на тему «Фізіологічний стан організму тварин, біологічна цінність молока і яловичини та їх корекція за різних екологічних умов середовища» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю фізіологія людини і тварин.

В. О. Величко – державний інспектор ветмедицини, член Державної Фармакологічної комісії ветмедицини України, вченої ради Інституту, заступник Голови ТК 132 Держспоживстандарту України “Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки”, керівник Випробувального центру, акредитованого за ДСТУ ISO/IEC-17025, член спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.