Скорочена назва: Вісник НАН України
Періодичність видання: 12 випусків на рік
Заснований у жовтні 1928 року
Засновник: Національна академія наук України
Видавець: Видавничий дім «Академперіодика»
Міжнародний стандартний номерISSN 1027-3239 (Print) ISSN 2518-1203 (Online)
Журнал індексується З 2015 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело»
З 2013 р. Вісник індексується Index Copernicus, а з 2015 р. – Google Scholar.
З 2015 р. всі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс 10.15407/visn.
Тип видання: загальнонауковий та громадсько-політичний журнал
Мова видання: українська, російська, англійська
Інформація про журнал
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.
Головний редактор: ПАТОН Борис Євгенович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, президент Національної академії наук України, директор Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Заступник головного редактора: КУБАЛЬСЬКИЙ Олег Нарцизович, кандидат філософських наук, перший заступник головного вченого секретаря НАН України – начальник Науково-організаційного відділу
Штатний заступник головного редактора: МЕЛЕЖИК Олена Олександрівна
Члени редакційної колегії:
АНДОН Пилип Іларіонович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України
БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович, академік НАН України,доктор фізико-математичних наук,
професор, головний учений секретар НАН України
БУЛАТ Анатолій Федорович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор
академік-секретар Відділення механіки НАН України, директор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
ГОРБУЛІН Володимир Павлович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор
перший віце-президент НАН України, директор Національного інституту стратегічних досліджень
ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович, академік НАН України, доктор філологічних наук
професор, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
професор, віце-президент НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор,
академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
КИРИЛЕНКО Олександр Васильович, академік НАН України, доктор технічних наук,
професор, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України,
директор Інституту електродинаміки НАН України
КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович, академік НАН України, доктор біологічних наук,
професор, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
КОШЕЧКО В’ячеслав Григорович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор,
віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
ЛІБАНОВА Елла Марленівна, академік НАН України, доктор економічних наук, професор,
академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
ЛОБАНОВ Леонід Михайлович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор,
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
ЛОКТЄВ Вадим Михайлович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
професор, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України
МОРГУН Володимир Васильович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
професор, перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України
ПИРОЖКОВ Сергій Іванович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор,
віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович, академік НАН України, доктор геологічних наук,
професор, академік-секретар Відділення наук про землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка
САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України
СМОЛІЙ Валерій Андрійович, академік НАН України, доктор історичних наук, професор,
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України
ШУЛЬГА Микола Федорович,академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
професор, академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
заступник генерального директора Національного наукового центру “Харкiвський фiзико-технiчний інститут”