П’ятничко Оксана Михайлівна

Завідуюча лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук.

E-mail: opyatnychko@ukr.net

Тел. (032) 231-63-63

Лабораторія клініко-біологічних досліджень входить до складу Випробувального центру ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Одним з ключових завдань лабораторії є проведення досліджень з метою вивчення впливу ветеринарних препаратів та кормових добавок на морфофункціональний стан організму лабораторних та цільових видів тварин.

Функції лабораторії

 • комплексна оцінка впливу нових ветеринарних препаратів на організм тварин та птиці за гематологічними, біохімічними, імунологічними та патоморфологічними показниками на стадіях доклінічного і клінічного випробувань;
 • експертна оцінка нормативних документів на ветеринарні препарати щодо відповідності вимогам чинного законодавства стосовно проведення клінічних досліджень;
 • здійснення імунотоксикологічного контролю нових ветеринарних препаратів;
 • проведення контролю якості природних і синтетичних імуномодуляторів, препаратів рослинного, біологічного походження та удосконалення методів їх контролю;
 • розробка нових схем і методів застосування імуномодуляторів з урахуванням морфофункціонального стану імунної системи сільськогосподарських тварин та птиці при сучасних технологіях вирощування;
 • розробка і гармонізація методів контролю ефективності ветеринарних препаратів за показниками імунної та антиоксидантної систем;
 • визначення функціонального стану організму тварин і птиці за гематологічними, імунологічними, біохімічними та гістологічними показниками;
 • навчання спеціалістів контрольних та виробничих лабораторій ветеринарної медицини, наукових співробітників, аспірантів науково-дослідних і навчальних закладів щодо методів контролю якості ветеринарних препаратів та ефективного їх застосування;
 • консультативна допомога з питань патоморфологічної діагностики захворювань тварин і птиці.

Робота лабораторії базується на сучасних та класичних гематологічних, біохімічних, імунологічних, патоморфологічних методах досліджень. Співробітники лабораторії вдосконалюють та розробляють нові методи комплексної оцінки ефективності ветеринарних препаратів за імунобіологічними показниками організму, включаючи стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту організму тварин і птиці на стадіях доклінічного та клінічного випробувань. Здійснюють стандартизацію класичних гістологічних та біохімічних методів, які впроваджують у практику для контролю токсичності ветеринарних препаратів різних фармакологічних груп.

У співпраці з профільними лабораторіями Інституту розроблено та впроваджено науково обґрунтовану систему проведення доклінічних та клінічних досліджень ветеринарних препаратів, кормових добавок, опубліковано монографії «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» та «Клінічні дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок».

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Гематологічні дослідження:

визначення гемоглобіну крові, підрахунок еритроцитів та індексів червоної крові, підрахунок тромбоцитів, лейкоцитів, лейкоцитарної формули, визначення гематокриту, швидкості осідання еритроцитів ‒ за загальноприйнятими методиками або за допомогою автоматичного аналізатора Mythic 18 Vet.

Біохімічні дослідження:

 • визначення загального білка сироватки крові, альбуміну, білкових фракцій (методом електрофорезу на ацетаті целюлози);
 • активності ферментів (аспартат-амінотрансфераза, аланін-амінотрансфераза, лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, лактатдегідрогеназа, гамма-глутаміл-трансфераза, креатинкіназа, альфа-амілаза);
 • макро- та мікроелементів у сироватці крові (кальцій, фосфор, магній, натрій, калій, хлор, залізо);
 • ліпідів (загальні ліпіди, загальний холестерол, триацилгліцероли);
 • жовчних кислот;
 • низькомолекулярних азотистих сполук (сечовина, креатинін, сечова кислота);
 • білірубіну (загального, прямого, непрямого);
 • глюкози та глюкопротеїнів (серомукоїди, сіалові кислоти);
 • показників перекисного окислення ліпідів (дієнові кон’югати, малоновий діальдегід, супероксиддисмутаза, каталаза);

Більшість біохімічних досліджень проводиться за допомогою біохімічного аналізатора HumaLyzer 3000.

Гістологічні дослідження: фарбування гематоксиліном та еозином на предмет виявлення гістологічних змін в тканинах та органах.

Перелік послуг, які можуть надаватись лабораторією клініко-біологічних досліджень юридичним і фізичним особам