НАУКОВА ШКОЛА

«Фармако-токсикологічних досліджень ветеринарних засобів» 

Автореферат докторської дисертації: Коцюмбас І. Я. Система токсикологічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок: Автореф. дис… д-ра вет. наук: 16.00.04 / Коцюмбас І. Я.; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. – Харків, 2001. – 39с. Академік НААН, директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Коцюмбас І. Я. Система токсикологічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія і токсикологія. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2001.

Дисертація присвячена вивченню та розробці системи токсикологічного контролю кормових добавок та засобів захисту тварин.

Уперше запропонована науково обґрунтована система здійснення токсикологічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок, яка вміщує вивчення гострої та хронічної токсичності, кумуляції, побічної дії, віддалених наслідків. Визначений порядок вивчення об’єкту проведення токсикологічних досліджень, послідовність постановки дослідів із вибором конкретної методики.

Проведено модифікацію та адаптацію до умов сьогодення ряду методик та методів установлення токсикологічних параметрів, зокрема мутагенності, нешкідливості, фармакокінетики та фармакодинаміки в хронічних дослідах. За період проведення досліджень (1991-2000 рр.) вивчено та встановлено токсикологічні параметри 163 препаратів імпортного та вітчизняного виробництва, апробовано різні способи визначення токсичності, проведено різносторонній аналіз отриманих даних, залежно від фармакологічних груп і ступеня токсичності. Встановлено їх ЛД50 в гострих та хронічних дослідах за різних способів уведення та визначено їх клас токсичності стосовно до різних класифікацій.

На основі різностороннього вивчення та повного токсикологічного дослідження 23 препаратів узагальнено, систематизовано та встановлено порядок проведення фармако-токсикологічних досліджень нових засобів захисту тварин, визначено принципи вибору методів, послідовність проведення дослідів, залежно від фізико-хімічних властивостей субстанцій та фармацевтичної форми. Для препаратів, де застосовуються нові субстанції, обов’язковими є дослідження токсикокінетики, токсикодинаміки, кумулятивних властивостей, побічної дії та віддалених наслідків.

Уперше проведені дослідження щодо визначення дії лікарських засобів, які різняться за ступенем токсичності, будовою і функціональним призначенням на виживання, розмноження, поведінку, морфологічний стан, функціонування травної системи, осморегуляторну функцію Paramecium саudatum у гострих і хронічних дослідах.

Розроблено, запатентовано і запропоновано експрес-метод визначення токсичності нових засобів захисту тварин та кормових добавок за допомогою інфузорій. Доведено можливість використання культури клітин як модельної системи для токсикологічного контролю ветеринарних препаратів. Уперше прослідковано наявність кореляції між визначенням токсичності в експериментах на теплокровних тваринах і цитотоксичною оцінкою їх за допомогою культури клітин.

Науково обґрунтовано і встановлено загальні принципи, порядок і вимоги до визначення нешкідливості та розроблено нормативний документ (галузевий стандарт), який регламентує основні положення визначення нешкідливості ветеринарних препаратів та дозволяє забезпечити їх належну якість.

Проведено порівняння методів токсикологічного контролю комбікормів та сировини з використанням лабораторних тварин, риб гуппі, інфузорій різних видів, визначено позитивні та негативні сторони кожного методу. Застосовано інфузорію туфельку для експрес-визначення токсичності кормів та кормових добавок.

Abstract of the doctoral dissertation: Kotsjumbas I. Ya. System of toxicological control of agents for protecting animals and fodder additives: Abstract for obtaining the degree Doctor of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Kotsjumbas I. Ya. Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine. – Kharkiv, 2001. – 39 p. Academician of NAAS, director of SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Fodder Additives.

SUMMARY

Kotsjumbas I. Ya. System of toxicological control of agents for protecting animals and fodder additives. – Manuscript.

The thesis for obtaining of scientific degree of Doctor of Veterinary Sciences on speciality 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicologyInstitute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine. – Kharkiv, 2001.

The dissertation is dedicated to the study and development of the systems of toxicological control of the fodder additives and agents for protecting animals.

The scientifically proved system of carrying out toxicological control of agents for protecting animals and fodder additives including the study of the subject of the definition of acute and chronic toxicity, cumulation, side effect and remote consequences has been proposed for the first. The order of study of the object of carrying out the toxicological research, the sequence of doing experiments with a choice of concrete procedure has been defined.

The paravariation and adaptation to the present-day conditions of a series of procedures and methods of establishing toxicological parameters, in particular, mutagenity, harmlessness, pharmakokinetics and pharmacodynamics during chronic experiments have been carried out.

During the period of carrying out the research (1991-2000) the toxicological parameters of 163 imported and home preparations have been studied and defined. Various methods of defining toxicity have been approved. The versatile analysis of the received facts has been carried out depending on the pharmacological bunches and the degree of toxicity. Their LD50 have been determined during acute and chronic experiments by means of various methods of insertion. According to different classifications their class of toxicity has been defined. On the basis of versatile study and complete toxicological research of 23 preparations the order of carrying out pharmaco- toxicological research of the new agents for protecting animals has been generalized, systematized and determined The principles of the choice of the methods and the sequence of carrying out the experiments have been defined depending on the physico-chemical properties of substances and pharmaceutical form.

For the preparations where the new substances are applied, the research toxicokinetics, toxicodynamics, cumulative properties, side effect and remote consequences is obligatory

For the first time the research has been carried out concerning the definition of the action of medical agents which differ as to the degree of toxicity, constitution and functional assignment for surviving, breeding, behaviour, morphological state, the functioning of the digestive system, osmoregulatory function of Paramecium саudаtum during the acute and chronic experiments.

The express-method for defining the toxicity of the new agents for protecting animals and fodder additives by means of infusoria has been developed, patented and offered. The possibility of using the cell cultures as a model system for toxicological research of veterinary preparations has been proved. For the first time the presence of the correlation between the definition of toxicity during the experiments on hematothermal animals and their cytotoxic evaluation by means of the cell culture has been traced.

The general principles, the order and demands for defining harmlessness have been scientifically proved and fixed. The normative document (branch standard) regulating the basic principles for defining harmlessness of veterinary preparations and permitting to ensure their appropriate quality has been worked out.

The comparison of methods of the toxicological control by means of the laboratory animals, fish, infusoria of different species for combined fodder and raw material has been carried out. The positive and the negative sides of each method have been determined. The infusorian has been used for the express definition of toxicity of fodder and fodder additives.

Учні професора, академіка НААН 

КОЦЮМБАСА  ІГОРЯ ЯРОСЛАВОВИЧА

Докторські дисертації

 1. ВЕЛИЧКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат докторської дисертації: Величко В. О. Фізіологічний стан організму тварин, біологічна цінність молока і яловичини та їх корекція за різних екологічних умов середовища: Автореф. дис… д-ра вет. наук: 03.00.13/ Величко В. О.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2010. – 43 с. Професор, головний науковий співробітник відділу держконтролю, стандартизації і сертифікації ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Величко В.О. Фізіологічний стан організму тварин, біологічна цінність молока і яловичини та їх корекція за різних екологічних умов середовища. – Монографія.

Дисертація (монографія) на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Львівський національний  університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, 2010.

Дисертація (монографія) присвячена вивченню фізіолого-біохімічного та клінічного стану організму великої рогатої худоби за впливу на нього техногенних чинників, зокрема важких металів, дослідженню інтенсивності процесів обміну речовин, хімічного складу і біологічної цінності молока, яловичини, а також розроблених способів корекції функціонування організму за цих умов. У дисертації (монографії) на основі власних експериментальних досліджень всесторонньо розкрито нові наукові поняття про фізіологічний, клінічний і продуктивний стан організму тварин, біологічну цінність молока та яловичини, розроблено способи їх корекції за впливу техногенного забруднення довкілля. У ветеринарній фізіології проведено комплексні дослідження і експериментальну перевірку впливу техногенних чинників на корів під час лактації та бугайців на відгодівлі.

Доведено, що підвищений рівень важких металів у воді, грунтах Прикарпатського регіону зумовлені як інтенсивним техногенним забрудненням довкілля, так і геохімічними особливостями, що є небезпечним для нормального функціонування сформованих біоценозів, проявляє періодичну і віддалену дію у системі грунт-рослина-тварина, супроводжується змінами вмісту цих елементів у рослинних кормах, тваринній сировині та продуктах харчування, що призводить до порушень функцій окремих органів та систем, їх фізіолого-біохімічного статусу, клінічного стану організму, негативно впливає на здоров’я тварин та біологічну цінність молока і яловичини, показники продуктивності тварин. У дисертації (монографії) уперше проведено експериментальну перевірку впливу інтенсивного техногенного навантаження на організм дослідних корів під час лактації та бичків на відгодівлі за умов їх переміщення із екологічно чистої зони в забруднену відходами гірничо-добувної і хімічної промисловості і навпаки.

SUMMARY

Velychko V.O. Physiological state of animal organism, biological value of milk and beef and their correction under different ecological conditions of environment. – Monograph.

This thesis (monograph) aims at getting of the scientific degree of doctor of veterinary sciences specialized in human and animal physiology. – Lviv National University of  Veterinary Medicine and Biotechnologies after S.Z. Gzhytsky, Lviv, 2010.

The thesis (monograph) is devoted to the studying of physiologically biochemical and clinical state of cattle organism under the influence of man-caused factors, such as heavy metals, and analyzing the intensity of metabolism processes, chemical composition, biological value of milk and beef and working out the correction methods of organism functioning under these conditions. This thesis, based on experimental tests, reveals new scientific notions about physiological, clinical and productive state of organism, biological value of milk and beef, their correction methods under the influence of man-caused pollution of environment are also presented. In the sphere of veterinary physiology complex studyings and experimental checking of influence of man-caused factors on cows during lactation and bull-calfs during feeding are conducted.

 1. ЯНОВИЧ ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

Автореферат докторської дисертації: Янович Д.В. Онтогенетичні особливості білкового, ліпідного і мінерального обмінів у тканинах гусей та роль мінеральних елементів у їх регуляції: Автореф. дис. д.с-г.н. 03.00.04 / Янович Д. В., Інститут біології тварин НААН України. – Львів, 2010. – 30 с. Заступник директора з питань наукового забезпечення системи якості випробувань, ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Янович Д. В. Онтогенетичні особливості білкового, ліпідного і мінерального обмінів у тканинах гусей та роль мінеральних елементів у їх регуляції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Інститут біології тварин НААН України. – Львів, 2010.

Abstract of the doctoral dissertation: Yanovych D. V.  Metabolism ontogenetic peculiarities of proteins, lipides and minerals in tissues geese and the role of trace minerals in its regulation: Abstract for obtaining the degree Doctor of Agricultural Sciences: 03.00.04 / Yanovych D. V. Institute of Animal Biology, UAAS, Lviv, 2010. –30 p. Deputy Director for scientific assurance of the testing system of the SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Yanovych D. V.  Metabolism ontogenetic peculiarities of proteins, lipides and minerals in tissues geese and the role of trace minerals in its regulation.The manuscript.

 1. БРЕЗВИН ОКСАНА МАРКІВНА

Автореферат докторської дисертації: Брезвин О. М. Контроль мікотоксинів та їх знешкодження: Автореф. дис… д-ра вет. наук: 16.00.04 / Брезвин О. М.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2012. – 36 с. Старший науковий співробітник. Вчений секретар ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Брезвин О. М. Контроль мікотоксинів та їх знешкодження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2012.

Матеріали дисертації теоретично обґрунтовують та експериментально підтверджують токсикологічний контроль мікотоксинів у кормах та їх знешкодження. Висвітлені методичні питання виявлення мікотоксинів у кормах та практичне застосування сучасних засобів корекції дезінтоксикуючих систем організму тварин при мікотоксикозах.

Проведений моніторинг та систематизація отриманих результатів досліджень кормової сировини західного регіону України показали, що 35-40% зернових кормів уражені потенційно небезпечними мікроскопічними грибами, популяція яких представлена грибами родів Fusarium, Alternaria, Rhizopus, Mucor, Aspergillus та Penicillium. При цьому були виявлені фумонізини, Т-2 токсин, ДОН, зеараленон, охратоксин та афлатоксин.

Представлено принципово новий підхід до аналізу фумонізину В у кормах з використанням ТШХ та ВЕРХ, що дає можливість якісно та кількісно їх виявляти та ідентифікувати і здійснювати мікотоксикологічний моніторинг. На основі аналізу літературних джерел щодо токсичності фумонізинів та власних досліджень теоретично обґрунтувано і затверджено національні МДР фумонізинів у комбікормах та кормосумішах для тварин – 5 мг/кг та у комбікормах для риб – 10 мг/кг при вологості корму 12 %.

Уперше на експериментальному прототипі біосенсорного пристрою розроблено систему мікотоксикологічного контролю кормів та кормових добавок. Запропоновано новий експрес-метод контролю кормів, що дозволяє селективно виявляти якісний і кількісний вміст мікотоксинів у кормовій сировині. При цьому проведено комплексну фармако-токсикологічну та експериментальну перевірку запропонованих засобів – альфасорбу та розчину високочистого натрію гіпохлориту (ВНГХ) при експериментальних мікотоксикозах лабораторних щурів, курей та поросят.

Abstract of the doctoral dissertation: Brezvyn O. M. Monitoring mycotoxins and their disposal: Abstract for obtaining the degree Doctor of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Brezvyn O. M.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2012. – 36 p. Senior Research Fellow of the Laboratory for Control of Feed Supplements and Premixes, Scientific Secretary of the SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Brezvyn O. M. Monitoring mycotoxins and their disposal. – The manuscript.

Thesis is presented on scientific degree of Doctor Veterinary Sciences on speciality 16.00.04 – Veterinary Pharmacology and Toxicology. – Lviv National University of the Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhyts’ky. – Lviv, 2012.

Materials theoretically justifying toxicological control of mycotoxins in feedstuffs and their disposal. Highlights methodological issues concerning methods for determining mycotoxins in feedstuffs and practical application of modern means of correction dezintoksykuyuchyh systems of animals with mycotoxicosis.

Conducted monitoring and ordering the investigation results, the raw feed Western Ukraine have shown that 35-40% of feed grains affected potentially dangerous microscopic fungi, the population of which is represented by fungi genera Fusarium, Alternaria, Rhizopus, Mucor, Aspergillus and Penicillium. It identified T-2 toxin, DON, zearalenone, fumonisin and aflatoxin and ochratoxin.

Presents a new approach to the analysis of fumonisin B in feed using TLC and HPLC, which allows them to qualitatively and quantitatively detect and idyntyfikuvaty, to mikotoksykolohichnyy monitoring. Based on the analysis of the literature on the toxicity and fumonisins own research theoretical studies and approved by MDR fumonisins in compound feed and forage for animals – 5 mg/kg and fodder for fish – 10 mg/kg at 12% moisture feed.

For the first time on an experimental prototype biosensor device developed system mikotoksykolohichnoho control of feed and feed additives. A new rapid method for controlling the feed can selectively determine the qualitative and quantitative content of mycotoxins in feed raw materials.

Studies in vitro showed that the worst sorbuvannyu exposed to T-2 toxin. Since sorbents can often mechanically damage the intestine epithelium, an important criterion for their study is safe for animals. During the development of these facilities offered include three stages: studying their sorption activity on mycotoxins and nutrients in vitro; determine preventive effect after putting in a feed mycotoxin in different concentrations, establishing preventive properties when fed animal feed contaminated natural mycotoxins.

It conducted a comprehensive pharmaco-toxicological and experimental verification of the proposed facilities – alfasorbu and high-sodium hypochlorite solution (VNHH) in experimental mycotoxicosis rats, chickens and piglets.

 1. КУШНІР ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат докторської дисертації: Кушнір І. М. Фармакотоксикологічна оцінка ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки: Автореф. дис… д-ра вет. наук: 16.00.04 / Кушнір І. М.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2013. – 39 с. Старший науковий співробітник. Завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Кушнір І. М. Фармакотоксикологічна оцінка ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 ветеринарна фармакологія та токсикологія. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Львів, 2013.

Дисертація присвячена фармакотоксикологічній оцінці ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки. Вперше запропонована та науково обґрунтована система контролю ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки, яка включає визначення бактерійних ендотоксинів у ветеринарних лікарських засобах для парентерального застосування, проведення фармакопейних методів дослідження стерильних та нестерильних форм ветеринарних препаратів. Вивчено стабільність та гостру токсичність бактерійних ендотоксинів та їх вплив на гематологічні, біохімічні, гістологічні показники лабораторних тварин. Встановлено виражені кумулятивні властивості досліджуваних бактерійних ендотоксинів, їх високу токсичність та стабільність. Введення білим мишам ендотоксину E. coli у дозі 1/10 DL50  упродовж п’яти діб, сприяло підвищенню кількості еритроцитів та лейкоцитів з одночасним вірогідним зниженням концентрації гемоглобіну, середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті, середнього об’єму еритроциту та гематокритної величини.

Доведено необхідність проведення доклінічних досліджень компонентів нестерильних форм ветеринарних препаратів, направлених на вивчення впливу допоміжних речовин на чутливість мікроорганізмів та терміни їх виживання.

Запропоновано концепцію системи контролю якості ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки, ключовими елементами якої є фармакотоксикологічна оцінка ВЛЗ, встановлення показників та параметрів безпеки, розроблення нормативної документації та методів контролю ВЛЗ відповідно до вимог Державної Фармакопеї України та міжнародних стандартів.

Abstract of the doctoral dissertation: Kushnir I. M. Pharmaco-toxicological evaluation of veterinary medical products in terms of biological safety indexes: Abstract for obtaining the degree Doctor of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Kushnir I. M.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2013. – 39 p. Senior Research Fellow. Head Laboratory of Bacteriological Quality and Safety Control of Veterinary Medicinal Products SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Kushnir I. M. Pharmaco-toxicological evaluation of veterinary medical products in terms of biological safety indexes. – Manuscript.

The dissertation for the doctor of veterinary medicine science scientific degree on specialty 16.00.04 – Veterinary Pharmacology and Toxicology – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2013.

This dissertation is dedicated to veterinary medical products pharmaco-toxicological evaluation in terms of biological safety indexes. For the first time there was proposed veterinary preparations control system in terms of biological safety indexes, which includes determination of bacterial endotoxines in veterinary medical products for parenteral infusion, using methods of pharmacopoeia of examining sterile and non-sterile forms of veterinary preparations. The stability and high toxicity of bacterial endotoxines and their impact on hematological, biochemical and histological figures of laboratory animals were examined. There were ascertained marked cumulative properties of tested bacterial endotoxines, their high toxicity and stability. The injection of the endotoxine E. coli into white mice, with 1/10 DL50 dosage during five days contributed to the increase of the number of erythrocytes and leucocytes, at the same time there was a presumptive decrease of hemoglobin concentration, average concentration of hemoglobin in the erythrocyte cell, average volume of the erythrocyte and the value of hematocrite.

There was proved the necessity of carrying out the non-sterile veterinary medical products components preclinical examinations, aimed on determining the influence of componential substances on the microorganisms’ sensitivity and life span.

There was proposed the concept of veterinary preparations quality control system in terms of biological safety, the key elements of which are pharmaco-toxicological evaluation of veterinary drugs; the establishment of safety indexes and parameters; elaboration of normative documents and the veterinary medical products control methods in accordance with the requirements of The State Pharmacopoeia of Ukraine and international standards.

 1. ТІШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Автореферат докторської дисертації: Тішин О. Л. Фармако-токсикодинаміка комплексного протипаразитарного препарату на основі аверсектину С і клозантелу та один із шляхів зменшення його побічного впливу: Автореф. дис… д-ра вет. наук: 16.00.04 / Тішин О. Л.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2015. – 45 с. Cтарший науковий співробітник. Завідувач лабораторії контролю дезінфікуючих і антигельмінтних препаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Тішин О. Л. Фармако-токсикодинаміка комплексного протипаразитарного препарату на основі аверсектину С і клозантелу та один із шляхів зменшення його побічного впливу. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, 2015.

Матеріали дисертації присвячені вивченню динаміки впливу на організм лабораторних тварин, худоби та овець комбінованого препарату «Клозаверм-А» і комплексного препарату «Е-селен», а також процесів відновлення після їх застосування, з використанням фармакологічних, токсикологічних, гематологічних, біохімічних, імунологічних та патоморфологічних методів досліджень, включаючи поєднання порушень функцій і структури. Це дало можливість глибше з’ясувати процеси побічного впливу на організм протипаразитарного препарату, а також визначити один із шляхів його зменшення.

У проведених дослідах встановлено клас токсичності та кумулятивні властивості препарату «Клозаверм-А», показана його висока протипаразитарна ефективність, вивчені мутагенні властивості протипаразитарного препарату та встановлена їх відсутність за одноразової та багаторазової ін’єкції Клозавермом-А у терапевтичній дозі.

За результатами проведених досліджень із вивчення стану організму лабораторних тварин за умов багаторазової ін’єкції препаратом «Клозаверм-А» у максимальній дозі встановлено, що гематологічні, імунологічні, біохімічні показники та гістологічна структурна будова внутрішніх органів зазнають патологічних змін, які набагато менше виражені після застосування вищезгаданого препарату у терапевтичній дозі. На підставі проведених гематологічних, біохімічних та імунологічних досліджень показаний вплив Клозаверму-А на організм дослідних тварин та обґрунтовано застосування препарату «Е-селен», який проявив високі імуномодулювальні та антимутагенні властивості. Ін’єкція препаратом «Е-селен» у дозі 0,02 мл/кг позитивно впливала на біохімічні процеси організму тварин, морфологічний стан, гістологічну структуру внутрішніх органів (печінки, нирок, серця та селезінки).

Abstract of the doctoral dissertation: Tishyn O. L. Pharmaco-toxicological dynamics of complex anti-parasitic medicinal product containing Aversectin C and Closantel and one of the ways of minimizing of its side effect: Abstract for obtaining the degree Doctor of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Tishyn O. L.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2015. – 45 p. Senior Researcher. Head Laboratory Control for Disinfective and Anthelmintic Prepations SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Tishyn O. L. Pharmaco-toxicological dynamics of complex anti-parasitic medicinal product containing Aversectin C and Closantel and one of the ways of minimizing of its side effect. – Manuscript.

The thesis for obtaining of scientific degree of Doctor of Veterinary Sciences on speciality 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv, 2015.

The materials of thesis are devoted to the studying of influence dynamics of Closaverm-A and complex medicinal product E-selenium on organism of laboratory animals, cattle and sheep and also the influence of recovery processes after their application using pharmacological, toxicological, hematological, biochemical, immunological and pathomorphological test methods including the combination of function disorders and structure. It gave an opportunity to clarify the processes of side effects on the organism of anti-parasitic medicinal product and also to determine one of the ways of its minimizing.

The conducted tests determined toxicity class and cumulative properties of the medicinal product Closaverm-A, showed its high anti-parasitic efficacy, studied mutagenic properties of anti-parasitic product and determined their absence at single and multifold injections of Closaverm-A in the therapeutic dose.

The results of conducted tests aiming at the studying of animal organism under conditions of multifold injections of Closaverm-A in maximum doses determined that hematological, immunological, biochemical indices and histological structure of internal organs undergo pathological changes that are less expressed after application of above-mentioned medicinal product in the therapeutic dose. On the background of conducted hematological, immunological and biochemical tests the influence of medicinal product Closaverm-A on the organism of experimental animals was shown and the application of medicinal product E-selenium was grounded that demonstrated high immune modulating and anti-mutagenic properties. The injection of medicinal product E-selenium in the dose of 0,02 ml/kg positively influenced the biochemical processes of animal organism, morphological state, histological structure of internal organs (liver, kidneys, heart and spleen).

 1. МУЗИКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ

Автореферат докторської дисертації: Музика В. П. Фармакодинаміка та фармакокінетика нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та флуніксину меглуміну: Автореф. дис… д-ра вет. наук: 16.00.04 / Музика В. П.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2016. – 40 с. Завідувач лабораторії контролю хіміотерапевтичних препаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, заступник директора Інституту з наукової роботи.

АНОТАЦІЯ

Музика В. П. Фармакодинаміка та фармакокінетика нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та флуніксину меглуміну. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, 2016.

Матеріали дисертації присвячені розробці нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та флуніксину меглуміну, а також вивченню його фармакодинаміки і фармакокінетики, як одного з напрямків для запобігання розвитку антибіотикорезистентності мікроорганізмів.

Вивчено епізоотичну ситуацію основних збудників респіраторних захворювань бактеріальної етіології великої рогатої худоби і свиней в Україні. Встановлено, що пік захворюваності на бронхопневмонії свиней стрептококової етіології припадав на 2010 та 2011 роки (по 20 % із загальної кількості досліджених проб тварин), а у великої рогатої худоби зростання захворюваності було відмічено у 2010 році на рівні 25 % від усієї кількості досліджених проб; пік захворюваності на бронхопневмонії свиней стафілококової етіології припадав на 2011 та 2012 роки (по 21 % від загальної кількості досліджених проб), а великої рогатої худоби – на 2011 рік – 27 %.

Визначено чутливість мікроорганізмів до антибіотиків різних груп та синергічну дію флуорфеніколу і флуніксину меглуміну. Вперше методом пасажування встановлено рівень розвитку антибіотикорезистентності мікроорганізмів до діючих речовин препарату.

Встановлено оптимальну терапевтичну дозу комбінованого антибактеріального препарату для лікування молодняку великої рогатої худоби та свиней за респіраторних захворювань, яка, за внутрішньом’язового введення, становить: 20 мг флуорфеніколу і 2,2 мг флуніксину меглуміну на 1 кг м. т. тварини двічі з інтервалом 48 годин.

При додаванні флуніксину меглуміну до препарату з флуорфеніколом покращувалися клінічні показники та швидше наставало одужання тварин, порівняно із застосуванням монопрепарату на основі флуорфеніколу. За перорального введення флоріколу щурам і мишам-самцям встановлено значення DL50, відповідно, 3750 (2778±4722) і 9100 (7962±10238) мг/кг м. т. Флорікол, згідно з ГОСТ12.1.007-76, належить до ІV класу токсичності, не викликає подразнювальної та дерматонекротичної дії при нанесенні на шкіру та слизову оболонку ока кроля. Ґрунтуючись на аналізі гематологічних, біохімічних показників і результатів патоморфологічних досліджень внутрішніх органів, встановили, що доза флоріколу 420 мг/кг м. т. (1/10 від DL50) є токсичною; доза 210 мг/кг м. т. (1/20 від DL50) – пороговою; доза 84 мг/кг м. т. (1/50 від DL50) – недіючою.

Розробка методу визначення флуорфеніколу і флуніксину меглуміну в плазмі крові свиней ВЕРХ є одним із перших етапів дослідження фармакокінетики антибактеріального препарату «Флорікол». Запропонований метод аналізу з УФ-детектуванням є порівняно швидким та забезпечує отримання достовірних результатів, в обох випадках межа виявлення складає 0,5 мкг/мл, чутливість, зокрема, повнота визначення для флуорфеніколу становить, в середньому, 85 %, а для флуніксину меглуміну – 72 %.

За дослідження особливостей фармакокінетики флуорфеніколу і флуніксину меглуміну в організмі свиней після внутрішньом’язового введення препарату «Флорікол» встановлено, що максимальна концентрація антибіотика в крові досягається через 2,5 години. Терапевтична антибактеріальна концентрація зберігається в органах і тканинах тварин протягом 48 годин. Період напіввиведення флуніксину меглуміну становив, в середньому, 1,66 год, а середній час перебування в організмі – 1,71 год. Середнє значення кінетичного об’єму розподілу дорівнювало 0,52 л, що вказує на циркуляцію препарату в системному кровотоці та його швидку біотрансформацію.

Дослідженнями залишкових кількостей флуорфеніколу у тканинах великої рогатої худоби і свиней встановлено, що максимальне накопичення його було у печінці. Через 12 діб після закінчення лікування відсотки флуорфеніколаміну щодо загальної залишкової кількості були: 60 % − для м’язів, 58 % − для печінки, 55 % − для нирок і 40 % − для шкіри+жиру. Забій великої рогатої худоби, яку лікували препаратом «Флорікол» шляхом внутрішньом’язових та підшкірних ін’єкцій, дозволяється через 60 діб після останнього введення препарату. Забій свиней на м’ясо дозволяється через 20 діб після останнього внутріщньом’язового застосування препарату. До вказаного терміну м’ясо згодовують непродуктивним тваринам або утилізують.

Abstract of the doctoral dissertation: Muzyka V. P. Pharmacological dynamics and pharmacological kinetics of combined antibacterial medicinal product containing florfenicol and flunixin meglumin: Abstract for obtaining the degree Doctor of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Muzyka V. P.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2016. – 40 p. Head Laboratory of Сontrol Сhemotherapeutic Preparations SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Deputy Director for the scientific work.

SUMMARY

Muzyka V. P. Pharmacological dynamics and pharmacological kinetics of combined antibacterial medicinal product containing florfenicol and flunixin meglumin. – Manuscript.

Thesis for obtaining of scientific degree of Doctor of Veterinary Sciences according to the speciality 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky, Lviv, 2016.

The materials of the thesis are devoted to the development of new complex antimicrobial medicinal product containing florfenicol and flunixin meglumin and the studying of its pharmacological dynamics and pharmacological kinetics as one source of prevention of antibiotic resistance development of microorganisms.

The epizootic situation of main causal agents of respiratory diseases of bacterial etiology (cattle and pigs) was studied. It was determined that the increase of bronchopneumonia in pigs of streptococcus etiology was observed in 2010 and 2011 (20 % of total quantity of studied samples), and as far as cattle is concerned the increase of diseases was observed in 2010 on the level of 25 % of total number of animals; the increase of bronchopneumonia in pigs of staphylococcus etiology was observed in 2011 and 2012 (21 % of total quantity of studied samples), and cattle (2011) – 27 %. The sensitivity of organisms to antibiotics of different groups and synergic effect of florfenicol and flunixin meglumin was determined. The passage method was used for the first time to determine the development level of antibiotic resistant strains of microorganisms to active substances of medicinal product.

The optimal therapeutic dose of combined medicinal product was determined for the treatment of young cattle and pigs suffering from acute respiratory diseases (intramuscular administration): 20 mg of florfenicol and 2.2 mg of flunixin meglumin per 1 kg of bodyweight twice with time sequence of 48 hours. The administration of flunixin meglumin in complex antibacterial medicinal product containing florfenicol improved the clinical response that facilitated the recovery of animals in comparison of the application of mono medicinal product containing florfenicol.

At addition of flunixin meglumin to preparation from florfenicol clinical indexes got better and recovery of animals came quicker, by comparison to application of mono medicinal product containing florfenicol.

During the studying of pharmacological dynamics of florfenicol the primary attention is paid to hematological changes (erythropenia, anemic phenomena etc.). It was determined that under conditions of oral administration to rats and mice the DL50 of florfenicol is equal to 3750 (2778±4722) and 9100 (7962±10238) mg/kg of bodyweight. According to GOST 12.1.007-76 florfenicol belongs to the 4th class of toxicity, it does not cause irritating and dermonecrotic effect. Taking into account the analysis of hematologic, biochemical indices and the results of pathomorphological tests of internal organs it was determined that the dose of florfenicol of 420 mg/kg (1/10 of DL50) is toxic; the dose of 210 mg/kg (1/20 of DL50) is threshold one; the dose of 84 mg/kg (1/50 of DL50) is non-active.

The development of method of florfenicol and flunixin meglumin determination in blood plasma of pigs and cattle is one of the first stages of pharmacological kinetics studying of florfenicol. The proposed method of analysis with UV-detection is comparatively fast and provides reliable results and in both cases limit of detection is equal to 0,5 µkg/ml, the sensitivity constitutes 85 % for florfenicol and 72 % for flunixin meglumin.

The studying of pharmacological kinetics peculiarities of florfenicol and flunixin meglumin in pigs after intramuscular administration of florfenicol showed that maximum concentration of antibiotic in blood was observed in 2,5 hours. The therapeutic antibacterial concentration remains in organs and tissues of animals during 48 hours. The concentration of flunixin meglumin was determined during 4 hours. The withdrawal period was equal to 1,66 hours. The average meaning of kinetic volume constituted 0,52 l that demonstrates the circulation of the medicinal product.

The test results of residues of florfenicol showed that maximum accumulation was observed in liver. In 12 hours the results were: 60 % for muscles, 58 % for liver, 55 % for kidneys and 40 % for skin + fat.

Slaughter of cattle that were treated with the florikol by intramuscular and subcutaneously injection, permitted 60 days after the last injection. Slaughter pigs for meat is permitted in 20 days after the last intramuscular administration.

The conducted comparative tests showed that the administration of floricol activated the activity of antioxidant system of calves and the indices of protein, fat and carbohydrate mineral metabolism.

 1. ЖИЛА МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Автореферат докторської дисертації: Жила М. І. Фармакологічна та клінікоморфологічна оцінка імуномодулюючих і пробіотичних засобів (клінічні дослідження, документація, фармакологічний контроль ефективності дії): Автореф. дис… д-ра вет. наук: 16.00.04; 16.00.02 / Жила М. І.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2017. – 40 с. Доцент. Завідувач лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Жила М. І. Фармакологічна та клінікоморфологічна оцінка імуномодулюючих і пробіотичних засобів (клінічні дослідження, документація, фармакологічний контроль ефективності дії). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія і 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, 2017.

У дисертації представлені результати фармакологічної, токсикологічної і морфологічної оцінки ефективності та безпечності пробіотичної кормової добавки «Пробіон-форте» та нового ветеринарного препарату імуномодулюючої дії «Біотон» при клінічних дослідженнях на цільових видах тварин.

Запропоновано науково обґрунтовану систему проведення клінічних досліджень, яка включає порядок проведення, перелік, оформлення та затвердження документації з урахуванням вимог «Належної клінічної практики» та міжнародних стандартів.

Встановлено показники якості і стабільності пробіотичної кормової добавки «Пробіон-форте», параметри нешкідливості за внутрішньошлункового одноразового введення білим мишам в дозі 5000 мг/кг м. т. та толерантності для курей-бройлерів у дозі, яка в 10 та 100 разів перевищувала рекомендовану. Доведено, що застосування кормової добавки «Пробіон-форте» курям-бройлерам упродовж всього періоду вирощування та поросятам – 70 діб після відлучення, покращувало засвоюваність корму, підвищувало показники продуктивності та позитивно впливало на мікрофлору кишечника. Морфометрично в імунних органах встановлено збільшення площі та щільності заселення лімфоїдними елементами, зростання кількості плазмобластів, плазмоцитів та їх вищу функціональну активність, що відображалось на ультраструктурному рівні.

Досліджено параметри токсичності препарату «Біотон» для білих мишей і щурів, за якими його віднесено до 4 класу – малотоксичні речовини. При застосуванні «Біотону» щурам в терапевтичній дозі встановлено стимуляцію факторів імунного захисту на 15 і 30 доби. Довготривале  застосування (60 діб) викликало негативні зміни в показниках крові та патологічні процеси у внутрішніх органах щурів. Випоювання індикам препарату «Біотон» у дозі 1,0 та 2,0 мл/л, впродовж 7 діб з повторенням курсу на 6, 15, 21 тиждень відгодівлі, сприяло покращенню метаболічних процесів, неспецифічної резистентності і гуморального імунітету організму, що призвело до підвищення збереженості поголів’я, збільшення маси тіла та забійного виходу тушки. Гістоморфометрично встановлено сповільнення процесів вікової інволюції тимуса і клоакальної сумки порівняно з контрольною групою.

Abstract of the doctoral dissertation: Zhyla M. I. Pharmacological and clinicomorphological evaluation of immunomodulatory and probiotic agents (clinical trials, documentation, pharmacological examination of the effectiveness of action): Abstract for obtaining the degree Doctor of Veterinary Sciences: 16.00.04; 16.00.02 / Zhyla M. I.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2017. – 40 p. Docent. Head Laboratory of Clinical Biological Research SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Zhyla M. I. Pharmacological and clinicomorphological evaluation of immunomodulatory and probiotic agents (clinical trials, documentation, pharmacological examination of the effectiveness of action). – Manuscript.

The thesis is for the scientific degree of Doctor of Veterinary Sciences according to the specialties 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology and 16.00.02 – pathology, oncology and morphology of animals. – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky, Lviv, 2017.

The thesis presents the results of pharmacological, toxicological and morphological assessment of the efficacy and safety of probiotic feed additive «Probion-forte» and the new veterinary pharmaceutical products with immunomodulatory effect «Bioton», with clinical trials on the target animals. The proposed science-based system of clinical trials that includes order, inventory, processing and approval of the documentation, subject to the requirements of Good Clinical Practice and international standards.

The indicators of the quality and stability of probiotic feed additive «Probion-forte» were identified and the parameters of safety for a single intragastric administration to white mice in a dose of 5000 mg/kg body weight and tolerance for chickens-broilers in a dose 10 and 100 times higher than recommended. It is proved that the use of food additives «Probion-forte» for chickens-broilers during the whole growing period and the piglets – 70 days after weaning, improved digestibility, increased productivity and a positive impact on intestinal microflora. Morphometrics in the immune organs the increase in area and density of lymphoid cells, growth in the number of plasmoblasts, plasma cells and higher functional activity, which was reflected at the ultrastructural level.

The parameters of toxicity «Bioton» for white mice and rats, which attributed to the 4 th class of low-toxic substances. When applying «Bioton» to rats in a therapeutic dose the stimulation of the immune defense on 15 and 30 day is established. Long-term use (60 days) caused negative changes in blood parameters and pathological processes in internal organs of rats. Watering turkeys with drug «Bioton» in a dose of 1.0 and 2.0 ml/l during 7 days with repetition rate of 6, 15, 21 week, contributed to the improvement of metabolic processes, nonspecific resistance, humoral immunity, reflected by the increase of safety stock, increasing body weight and slaughter yield of carcasses. Histomorphometrical is noticed the slow process of age involution of the thymus and cloacal bursa in comparison with the control group.

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. ТІШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Автореферат кандидатської дисертації: Тішин О. Л. Токсикодинаміка бороцину: Автореф. дис… канд. вет. наук: 16.00.04 / Тішин О. Л.; Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2002. – 19с. Науковий співробітник ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Тішин О.Л. Токсикодинаміка бороцину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів, 2002.

Дисертація присвячена вивченню токсикодинаміки бороцину з визначенням параметрів токсичності в гострих і хронічних дослідах на інфузоріях, мишах, щурах та птиці, встановленню його мутагенної дії, кумулятивних і фармакокінетичних властивостей.

Вперше встановлено, що препарат відноситься до 4-го класу токсичності для лабораторних тварин і курчат. Визначено, що бороцин у терапевтичних дозах за тривалого введення не проявляв мутагенної дії. Він відноситься до препаратів з незначною здатністю до кумуляції. Встановлено динаміку змін коефіцієнтів маси внутрішніх органів, гістологічної структури, гематологічних і біохімічних показників крові у щурів та птиці при хронічних токсикологічних дослідженнях препарату. Виявлено, що його діюча речовина швидко всмоктувалася зі шлунково-кишкового тракту. Параметри токсичності бороцину та методи їх контролю, встановлені нами, ввійшли в технічні умови на препарат.

Abstract of the candidate dissertation: Tishyn O. L. Toxicodynamics of borocin: Abstract for obtaining the degree Candidate of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Tishyn O. L.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2002. – 19 p. Scientific Worker SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Tishyn O.L. Toxicodynamics of borocin. – Manuscript.

This dissertation is for defending a scientific degree of a candidate of veterinary sciences for speciality 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj, Lviv, 2002.

The dissertation is dedicated to study toxicodynamics of borocin with defining parameters of toxicity during acute and chronic tests on infusoria, mice, rats and birds, determination of its mutagenous action, cumulative and pharmacokinetic peculiarities.

First of all it was determined that the preparation belongs to the 4-th class of toxicity for laboratory animals and chickens. It was also determined that borocin in therapeutic doses during prolonged injections didn’t show any mutagenous action. It belongs to the preparations with slight ability to cumulation. It was examined the dynamics of changes of coefficients of inner organs masses, histological structure, hematological and biochemical indices of blood in rats and birds during chronic and toxicological examination of the drug. It was determined that its active substance quickly absorbed from digestive tract. The examined parameters of borocin toxicity and methods of their control were entered into Technical Conditions for the preparation.

 1. КУШНІР ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат кандидатської дисертації: Кушнір І. М. Біотехнологія отримання пробіотику споробак та його застосування у ветеринарній медицині:  Автореф. дис.. канд. с-г. наук: 03.00.20 / Кушнір І. М.; Білоцерківський державний аграрний університет. ― Біла Церква, 2004. 19 с. Старший науковий співробітник. Завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Кушнір І. М. Біотехнологія отримання пробіотику споробак та його застосування у ветеринарній медицині ― Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. ІБілоцерківський державний аграрний університет.  Біла Церква, 2004.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Білоцерківський державний аграрний університет. – Біла Церква, 2004.

Дисертація присвячена вивченню та науковому обґрунтуванню біотехнології отримання та використання споробаку у ветеринарній медицині.

Розроблена та науково обґрунтована технологія застосування споробаку при лікуванні розладів шлунково-кишкового тракту поросят та з профілактичною метою при відлучці.

На основі мікробіологічних досліджень, визначення ефективності та технології застосування  споробаку при профілактиці та лікуванні розладів шлунково-кишкового тракту поросят розроблено та затверджено у встановленому порядку нормативну документацію: Технічні умови України ТУ У24.4.00485670.022-2002 “Споробак” затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства  аграрної політики України 16.12.2002р., “Настанова по застосуванню препарату Споробак”, затверджена Державним  департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України № 15-14/522 від 20.12.2002р.” та “Методичні рекомендації по виготовленню та застосуванню споробаку”.

Abstract of the candidate dissertation: Kushnir I.M. Biotechnology of probiotic sporobac manufacture and its use for shoats: Abstract for obtaining the degree of Candidate of Agricultural Sciences, specialty: 03.00.20– biotechnology / Kushnir I.M. – Bila Tserkva State Agrarian University,  Bila Tserkva, 2004. –19 р. Senior Research Fellow. Head of the Laboratory of Bacteriological Quality and Safety Control of Veterinary Medicinal Products SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Kushnir I.M. Biotechnology of probiotic sporobac manufacture and its use for shoats. – Manuscript.

The dissertation is for obtaining scientific degree of the candidate of agricultural sciences on acquiring the specialty – 03.00.20 – biotechnology. Bila Tserkva State Agrarian University, Bila Tserkva, 2004.

The dissertation deals with a research and a scientific substantiation of biotechnology probiotic sporobac manufacture and its use for shoats. The technology of sporobac application for treatment and prophylaxis for indigestion of piglets was developed and scientifically proved.

The further research was defined by the isolation of aerobic spore generating microorganisms from gastrointestinal tract of healthy piglets. Therefore the antagonistic, adhesive, anti-lysozyme and protective effect of these microorganisms were under research for selection of the most effective and suitable culture for probiotic development.

There were investigated antagonistic properties of 74 aerobic spore-generating cultures. Not all of them had the same properties. Only 1,8–7,8 % of the investigated cultures were highly active to enterobacteria. Bac. macquariensis was selected from these cultures as it showed the most antagonistic properties regarding to enterobacteria.

A combined cultivation of Bac. macquariensis and enterobacteria showed the ability of Bac. macquariensis to reduce the anti-lysozyme and adhesive activities of enterobacteria in 1,7–2,3 times and 1,2–1,3 times respectively.

At experimental reproduction of an infection with the help of E. Coli O8 Bac. macquariensis had the most expressed protective effect in comparison with other cultures and probiotics.

Probiotic sporobac was developed on the basis of spore generating culture of Bac. macquariensis, selected from gastrointestinal tract of healthy piglets.

There were developed optimal in point of technological and economic aspects hydrochloric-serum medium for industrial cultivation of Bac. macquariensis culture. The entering of manganese sulfate into its structure (5 mg per 100 ml) promotes increase of biomass accumulation in 1,2 times. The investigation of harmlessness and negative influence of sporobac on normal microflora showed its harmless and correct properties.

There were established that combined use of sporobac and tetracycline generate faster restoration of gastrointestinal microflora and higher therapeutic effect of treatment for indigestion of piglets. The therapeutic effect of sporobac application average 67 %, tetracycline – 71 %, sporobac and tetracycline combined – 82 % respectively.

There were investigated that prophylactic use of sporobac for shoats caused positive changes in bactericidal and lysozyme activity of blood serum. For example, on the 10 day of sporobac application for piglets there were observed the tendency of lysozyme activity increasing. Also, during that period, there were registered increases of bactericidal activity (in 1,2 times) and phagocytic activity of neutrophiles in comparison with animals of control group.

Thus, the prophylactic application of sporobac for shoats had positive effect on nonspecific resistibility.

 1. БРЕЗВИН ОКСАНА МАРКІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Брезвин О. М. Токсикодинаміка Т-2 токсину під дією розчину гіпохлориту натрію: Автореф. дис… к-та вет. наук: 16.00.04 / Брезвин О. М.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2005. – 20 с. Старший науковий співробітник лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Брезвин О. М. Токсикодинаміка Т-2 токсину під дією розчину гіпохлориту натрію. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів 2005.

Дисертаційна робота присвячена вивченню токсикодинаміки Т-2 токсикозу за дії розчину ГХН на Т-2 токсин. Вивчено дезінтоксикаційний вплив розчину ГХН на токсикологічні параметри та морфо-функціональний стан організму щурів і птиці при Т-2 токсикозі. Автором встановлено динаміку гематологічних, біохімічних, патоморфологічних та гістологічних змін за умов гострого та хронічного Т-2 токсикозу і процесів відновлення при застосуванні розчину ГХН.

Уперше досліджено і застосовано розчин ГХН, отриманий способом електролізу, вивчено його дезінтоксикаційний вплив на токсикологічні параметри та морфо-функціональний стан організму при Т-2 токсикозі у щурів і птиці. Встановлено динаміку змін: гематологічних, патологоанатомічних та гістологічних показників у щурів і птиці, за умов виникнення Т-2 токсикозу та процес регенерації при застосуванні розчину ГХН.

Abstract of the candidate dissertation: Brezvyn O.M. Toxicodynamics of T-2 toxin under natrium hypochlorite (HHN) solution usage: Abstract for obtaining the degree candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.04 / Brezvyn O.M.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2005. – 20 p. Senior Research Fellow of the Laboratory for Control of Feed Supplements and Premixes of SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Brezvyn O.M. Toxicodynamics of T-2 toxin under natrium hypochlorite (HHN) solution usage. – Manuscript.

The dissertation for attaining the scientific degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. – Gzhytskyi Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lviv 2005.

The dissertation deals with toxicodynamics of T-2 toxin under HHN solution usage. Investigated was the disintoxication effect of HHN solution on toxicological indexes and morphofunctional condition of rats and poultry with T-2 toxicosis. The author established the dynamic of hematological, biochemical, pathomorphological and histological changes when acute and chronic T-2 toxicosis was observed and also during the recovery period, while using the HHN solution.

Applied and investigated for the first time was the HHN solution, obtained through electrolysis, its disintoxication effect on toxicological indexes and morphofunctional condition of rats and poultry with T-2 toxicosis was studied. The research of toxicodynamics of T-2 toxin under influence of HHN solution was conducted. The dynamic of changes for hematological, biochemical, pathomorphological and histological indexes in rats and poultry with T-2 toxicosis and the process of regeneration while using the HHN solution were established.

 1. ШАРІЙ ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Шарій Т. І. Біохімічний статус та продуктивність норок за застосування препарату “Хутровіт плюс”: Автореф. дис. канд. с-г. н: 03.00.04 / Шарій Т. І. Інститут біології тварин УААН, Львів, 2006. – 20 с. Старший науковий співробітник лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Шарій Т. І. Біохімічний статус та продуктивність норок за застосування препарату “Хутровіт плюс”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо-дарських наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія. – Інститут біології тварин УААН, Львів, 2006.

Дисертаційна робота присвячена встановленню біологічної дії розробленого нового препарату “Хутровіт плюс” на окремі біохімічні, гематологічні, імунологічні показники крові та продуктивність хутрових звірів. Уперше автором розроблено новий комплексний препарат, у склад якого входять вітаміни та ізатізон, який проявляє антивірусну, антизапальну та антигістамінну активність. Досліджено біологічну дію новоствореного препарату “Хутровіт плюс” на  окремі біохімічні, гематологічні, імунологічні показники крові та продуктивність дослідних груп норок, встановлена оптимальна концентрація ізатізону в складі препарату “Хутровіт плюс”, яка становить 20 г/кг, вивчено його стабільність при зберіганні, токсичність, вплив препарату на вітамінний статус організму норок та на їх репродуктивну функцію.

При вивченні впливу препарату “Хутровіт плюс” на організм норок встановлено — підвищення активності АлАТ на 20%, ЛФ у дослідних групах — на 8,7 — 9,2%, ά-амілази- на 88%, ЛДГ — на 15,6%, вмісту креатиніну на на 45%, у порівнянні з контролем, вмісту γ-глобулінової фракції на 12-13%, лізоцимної та бактерицидної активності на 16,4 і 12,8%, підвищення кількості еритроцитів у крові норок — на 13%. Застосування “Хутровіту плюс” дозволило збільшити вихід шкірок 1 сорту у дослідних групах норок на — 7-15%, та покращити їх якість,збільшити площу шкірок, відповідно до збільшення їхньої маси, в ме6жах від 4,% до 7,4%, у порівнянні з контролем.

Abstract of the candidate dissertation: Shariy T. I. Biochemical status and productivity of minks  on application of preparation Hutrovit Plus: Abstract for obtaining the degree of Candidate of Agricultural Sciences, specialty: 03.00.04 – biochemistry. – Institute of animal biology, UAAS, Lviv, 2006. – 20 p. Senior Research Fellow of the Laboratory for Control of Feed Supplements and Premixes of SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Shariy T. I. Biochemical status and productivity of minks  on application of preparation Hutrovit Plus. – Manuscript. Thesis for a scientific degree of Сandidate of Agrarian Sciences on specialty 03.00.04 – biochemistry. – Institute of animal biology, UAAS, Lviv, 2006.

The dissertation is devoted to establishing the biological effect of the newly developed drug “Hutrovit Plus” on individual biochemical, hematological, immunological parameters of blood and productivity of fur animals. For the first time, the author developed a new complex drug, which includes vitamins and izatizon, which exhibits antiviral, anti-inflammatory and antihistamine activity. The biological effect of the newly created drug “Hutrovit Plus” on the individual biochemical, hematological, immunological parameters of blood and productivity of the experimental groups of the mites was investigated, the optimal concentration of izatizon in the composition of the preparation “Hutrovit plus”, which is 20 g/kg, is determined, its stability in storage, toxicity, the effect of the drug on the vitamin status of the mare and its reproductive function.

When studying the effect of the drug “Hutrovit Plus” on the organism of the mink was established – increased activity of AlAT by 20%, LF in experimental groups – by 8.7-9.2%, d-amylase – by 88%, LDH – by 15.6% , the content of creatinine by 45% compared to control, the contents of the γ-globulin fraction by 12-13%, lysozyme and bactericidal activity by 16,4 and 12,8%, and an increase in the number of erythrocytes in the blood of mink – by 13%. The application of “Hurry plus plus” allowed to increase the yield of 1 grade peppers in the experimental groups of the mink on – 7-15%, and to improve their quality, increase the area of the skin, according to the increase in their mass, in mexigas from 4% to 7.4%, in comparable to control.

 1. ЛІСОВА НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Лісова Н. Е. Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних препаратів та імуномодуляторів: Автореф. дис. канд. с-г. н: 03.00.13 / Лісова Н. Е. Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З.Гжицького. – Львів, 2007. – 20 с. Старший науковий співробітник лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Лісова Н. Е. Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних препаратів та імуномодуляторів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького, Львів, 2007.

У дисертації наведено дані про вплив на організм телят чорно-рябої молочної породи 2-4 місячного віку антимікробних препаратів та імуномодулятора тканинного походження РБС. Проаналізовано динаміку змін імунофізіологічного статусу телят за впливу антибіотиків залежно від їх ступеня проникнення до клітини. Встановлено зміни функціональної активності природної резистентності телят за дії антибіотиків з низьким (пеніцилін, стрептоміцин) та середнім (гентаміцин, енроцин-50, окситетрациклін) ступенем проникнення до клітини, що проявлялося зниженням лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові, змінами фагоцитарної активності нейтрофілів та інтенсивності фагоцитозу. Виявлено зміни показників імунофізіологічного статусу за впливу препарату з високим ступенем проникнення до клітини (тілбіан).

Досліджено параметри імунного захисту телят за сумісного застосування антимікробних препаратів та імуномодуляторів тканинного (РБС) і синтетичного (левамізол) походження. Виявлено неселективну виражену активацію показників імунітету за дії левамізолу та помірну активацію показників імунного захисту телят препаратом РБС. Встановлено можливість корекції імунного захисту телят за застосування антибіотиків препаратом тканинного походження РБС, що сприяє стабілізації фізіологічного стану та обмінних процесів організму тварин.

Матеріали досліджень імуномодулюючої дії препарату РБС та схеми використання його з метою імунокорекції для фізіологічного стану телят використано для розробки НД на препарат.

SUMMARY

Lisova N.E. Immune and physiological status of calves during the application of antimicrobial preparations and immunomodulators. – Manuscript.

The dissertation for attaining the scientific degree of candidate of agricultural sciences, specialty 03.00.13 – human and animal physiology. – Gzhytskyi Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lviv, 2007.

Presented in the dissertation is data on the influence of antimicrobial preparations and tissular origin RBS immunomodulator on black-dappled breed of calves, which were 2-4 months old and had symptoms of respiratory diseases. Analysis of dynamic changes in immune and physiological status of calves during the application of antibiotics that have various cell penetration degrees is provided. Determined were the changes in functional activity of calves resistance during the application of antibiotics with low (Penicillin, Streptomycin) and medium (Gentamycin, Enrocin-50, Oxytetracycline) cell penetration degrees, which was displayed in the decrease of lysozyme and bactericidal activity of blood serum, changes in phagocytic activity of neutrophils and in phagocytosis intensity. Established was the deviation of immune and physiological status indexes during application of preparation with high cell penetration degree (Tilbian).

The research of immune protection parameters in calves during application of antimicrobial preparations and immunomodulators of tissular (RBS) and synthetical (Levamizol) origin were conducted. Nonselective expressed activation of immune indexes attributed to Levamizol and moderate activation of immune protection indexes attributed to RBS were found in calves. Author established that it is possible to correct the immune protection in calves during application of antibiotics of RBS preparation, which facilitates the stabilization of physiological condition and metabolic processes.

Research materials of immunomodulation effect and schemes of RBS application for immune correction of physiological condition of calves were used for the development of scientific documentation for this preparation.

 1. КУШНІР ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Кушнір Г. В. Фармакологічна дія високочистого натрію гіпохлориту на організм тварин за хронічного Т-2 токсикозу: Автореф. дис.. канд.  вет. наук: 16.00.04 / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2009. – 19 с. Старший науковий співробітник лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Кушнір Г.В. Фармакологічна дія високочистого натрію гіпохлориту на організм тварин за хронічного Т-2 токсикозу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена вивченню фармакологічної дії високочистого розчину натрію гіпохлориту за умови розвитку експериментального Т-2 токсикозу у свиней та лабораторних  тварин, пошуку нового лікарського засобу дезінтоксикації організму при отруєнні згаданим токсином.

Вивчено в порівняльному аспекті стабільність розчинів ВНГХ та НГХ, виготовлених на різних установках. Встановлено високу стабільність препарату ВНГХ у процесі зберігання та відсутність шкідливих домішок порівняно з розчином НГХ. Вивчено токсикологічні параметри ВНГХ на лабораторних тваринах. Застосування ВНГХ в концентраціях 100 та 300 мг/л стимулює підвищення гематологічних показників у лабораторних тварин, тоді як концентрація у 1000 мг/л викликає помірну токсичну дію.

Вивчено вплив ВНГХ на морфофункціональний стан організму щурів та свиней при Т-2 токсикозі. Встановлено покращення гематологічних і біохімічних показників та патоморфологічних змін за умови застосування ВНГХ на тлі експериментального Т-2 токсикозу тварин.

Застосування ВНГХ у концентрації 20 мг/л сприяє підвищенню гематологічних, біохімічних показників сироватки крові щурів та дезінтоксикаційної функції організму.

Встановлено, що застосування  розчину ВНГХ у кількості 7-10 мл/кг двічі на добу в концентрації 100 та 200 мг/л на 15 добу експериментального Т-2 токсикозу поросят сприяло вірогідному збільшенню у крові рівня загального білка, альбумінів та γ-глобулінів, відповідно, на 14,5; 15,8; 15,7 та 19,5; 29,8; 29,8 %, зростанню активності АсАТ у 1,8 та 1,5 раза, а також нормалізації концентрації глюкози, гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів та покращенню загального клінічного стану тварин, що свідчить про зниження активності токсину за умови дезінтоксикуючого впливу розчину високоочищеного гіпохлориту натрію.

Abstract of the candidate dissertation: Kushnir G. W.  Pharmacological effects high cleaner sodium hypochlorite on the body of animals with chronic T-2 syndrome: Abstract for obtaining the degree of Candidate of veterinary medicine Sciences: 16.00.04 / Kushnir G. W.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky, Lviv, 2009–19р. Senior Research Fellow of the Laboratory for Control of Feed Supplements and Premixes of SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Kushnir G. Pharmacological effects high cleaner sodium hypochlorite on the body of animals with chronic T-2 syndrome. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of veterinary medicine science on speciality 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Zh. Gzhytsky. – Lviv, 2009.

The paper is devoted to the study of pharmacological actions high cleaner Sodium Hypochlorite solution provided experimental T-2 syndrome different kinds of animals, finding new means of poisoning deintoxication mentioned toxins.

A study in the comparative aspect of the stability of solutions VNHH and NHH manufactured at different plants. A high stability of the drug VNHH during storage and the absence of harmful impurities in comparison with the solution NHH. Studied the toxicological parameters VNHH in laboratory animals. Application VNHH in concentrations 100 and 300 mg/l stimulates the increase of hematological parameters in laboratory animals, while the concentration of 1000 mg/l is a reasonable toksychku action.

The influence VNHH on the morphofunctional status of rats and pigs in the
T-2 syndrome. It improved hematological, biochemical parameters and changes patomorfolohichnyh by application VNHH against the background of experimental
T-2 syndrome animals.

Application VNHH in concentration 20 mg/l improves hematological, biochemical parameters of rat blood serum and liver detoxification function.

Established that the use VNHH in the concentration of 200 mg/l in experimental T-2 syndrome pigs probably helped increase the total protein, albumin and γ-globulin, respectively at 19,5 %, 29,8 and 29,8 %, the activity of ASAT grown in 1,5 times.

Besides a normalization of glucose, hemoglobin, number of erythrocytes, leukocytes, hematocrit values, the average volume of erythrocytes and improved the overall functional state of animals and higher increase of body weight.

 1. ШКОДЯК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Шкодяк Н. В. Біохімічний профіль крові лабораторних тварин за розвитку зовнішніх модельованих запальних процесів та застосування гліцетинату: Автореф. дис… к-та вет. наук: 03.00.04 / Шкодяк Н. В., Інститут біології тварин НААН України. – Львів, 2010, – 18 с. Старший науковий співробітник лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Шкодяк Н. В. Біохімічний профіль крові лабораторних тварин за розвитку зовнішніх модельованих запальних процесів та застосування гліцетинату. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Інститут біології тварин НААН України. – Львів, 2010.

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню біохімічних процесів, що лежать в основі розвитку різних типів зовнішніх запальних і ранових процесів у лабораторних тварин та при лікуванні їх комплексними препаратами з різним вмістом натрію (1% та 2% гліцетинатом).

Досліджено розподіл зовнішньо- і внутрішньоеритроцитарних іонів Na+ та K+ і зміни активності Na+, K+-АТР-ази в мембранах еритроцитів щурів за впливу гліцетинату на тлі розвитку модельованого гострого запалення. З’ясовано особливості перебігу біохімічних процесів при застосуванні гліцетинату за розвитку альтеративного та ексудативного запалення у тварин. Виявлено нормалізацію фізіолого-біохімічного статусу організму тварин за умов застосування гліцетинату при асептичних та інфікованих ранових процесах.

На основі результатів досліджень розроблено нормативну документацію на препарати “Гліцетинат 1% для ветеринарної медицини” ТУ У 24.4-00485670-044:2005 та “Гліцетинат 2% для ветеринарної медицини” ТУ У 46.15.497–2000 і настанови щодо їх застосування.

SUMMARY

Shkodyak N. V. The biochemical profile of laboratory animal’s blood under the growth of modelled inflammatory and wound processes and the application of Glycetynate. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of a candidate of veterinary science on the speciality 03.00.04 – biochemistry. Institute of Animal Biology of NAAS of Ukraine. – Lviv, 2010.

The dissertation is devoted to the studying of the biochemical processes under the growth of different types of laboratory animals` outside modelled inflammatory and wound processes and under the application of composite sodium containing preparations (1 and 2 per cent Glycetynate).

The distribution of erythrocyte outside and internal Na+ and K+ ions under the Glycetynate effect at the acute modelled inflammatory process was investigated. The peculiarities of biochemical processes` course during the growth of alterative and exudative inflammation in rats were determined. The normalization of laboratory animal organisms` physiological and biochemical status under the effect of Glycetynate at the outside aseptic and injected wound processes has been revealed.

 1. СЕМЕН ІРИНА СЕМЕНІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Семен  І.С. Методологічні підходи щодо оцінювання мікроорганізмів при конструюванні пробіотиків:  Автореф. дис.. канд. с-г. наук: 03.00.20 / Семен І. С.; Інститут біології тварин НААН України. ― Львів, 2010. 19 с. Старший науковий співробітник лабораторії контролю якості та безпечності ветпрепаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Семен І. С. Методологічні підходи щодо оцінювання мікроорганізмів при конструюванні пробіотиків ― Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Інститут біології тварин НААН України. ― Львів, 2010.

Дисертація присвячена розробці методологічних підходів щодо системи пошуку пробіотичних штамів, які дозволять оцінити біологічні властивості мікроорганізмів та відібрати нові ефективні штами мікроорганізмів для конструювання пробіотиків. Обґрунтовано доцільність проведення оптимального обсягу досліджень зі встановлення пробіотичних властивостей мікроорганізмів для надання досліджуваному штаму статусу пробіотичного. Встановлено, що, за умови спільного культивування з досліджуваними штамами, відбувається зниження адгезивної активності патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, що сприяє зменшенню патогенної дії останніх, а також терміну їх перебування в макроорганізмі.

Також встановлено, що, за спільного культивування, пробіотичні штами мають здатність підвищують антибіотикочутливість умовно-патогенної та патогенної мікрофлори, що частково може попередити появу резистентних штамів патогенів.

На основі отриманих результатів досліджень розроблені та затверджені науково-методичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 1 від 23–24 грудня 2009 р.) методичні рекомендації “Методологічні підходи щодо оцінювання мікроорганізмів, призначених для розробки пробіотичних препаратів, призначених для розробки пробіотичних препаратів”, де регламентовано мінімальні дослідження мікроорганізмів для надання їм статусу пробіотичного.

Abstract of the candidate dissertation: Semen I. S. Methodologica approaches to evaluation of microorganisms at constructing at probiotics : Abstract for obtaining the degree of Candidate of Agricultural Sciences, specialty: 03.00.20– biotechnology./ Semen I. S. – Institute of аnimal вiology of UAAS,  Lviv, 2010. –19 р. Senior Research Fellow    of the Laboratory of Bacteriological Quality and Safety Control of Veterinary Medicinal Products SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Semen I. S. Methodologica approaches to evaluation of microorganisms at   constructing at probiotics  — Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of the candidate of agricultural sciences for speciality 03.00.20 – biotechnology. – Institute of аnimal вiology of UAAS. – Lviv, 2010.

Dissertation is devoted to development of the system of probiotic strains search, which will allow to estimate properties of microorganisms effectively and take away the new effective strains of microorganisms, for constructing of probiotics. There had been grounded the expedience of leadthrough of optimum volume of researches, on establishment of probiotic properties of microorganisms, for a grant to the investigated strain of probiotic status.

It was set that, on condition of general cultivation with the investigated strains, there is a decline of adhesive activity of pathogenic and conditionally-pathogenic micro-flora, which is instrumental in diminishing of pathogenic action of the last, and also term of their stay in macro-organism.

Probiotic strains have ability to promote antibiotic sensitivity of conditionally-pathogenic and pathogenic micro-flora which can warn appearance of resistant strains of pathogens partly.

On the basis of received results of researches there had been developed and ratified, by scientific-methodical counsel of the State committee of veterinary medicine of Ukraine (protocol № 1 from December, 23–24, 2009), methodical recommendations “Methodical approaches in relation to the evaluation of microorganisms, probiotic preparations intended for development”, where minimum researches of microorganisms are regulated for a grant to them of probiotic status.

 1. 16. КУШНІР РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат кандидатської дисертації: Кушнір Р. О. Фармако-токсикологічне обґрунтування дії альфасорбу на організм птиці при Т-2 токсикозі: Автореф. дис… к-та  вет. наук: 16.00.04 / Кушнір Р. О.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2012. – 20 с. Співробітник лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Кушнір Р. О. Фармако-токсикологічне обґрунтування дії альфасорбу на організм птиці при Т-2 токсикозі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2012.

Дисертація присвячена вивченню фармако-токсикологічного впливу нової кормової добавки альфасорб (комплекс активованих біополімерів) на організм лабораторних тварин і птиці, з метою профілактики та лікування фузаріотоксикозів.

На основі фармако-токсикологічних досліджень встановлено дезінтоксикувальний вплив альфасорбу в різних дозах на функціональний стан організму щурів і птиці, за умов розвитку гострого та хронічного Т-2 токсикозу. Вивчено патолого-анатомічні зміни та процеси відновлення при застосуванні даного препарату. Встановлено профілактичну і лікувальну дози альфасорбу при експериментальному Т-2 токсикозі. На основі проведених досліджень науково бґрунтовано застосування альфасорбу при Т-2 токсикозі птиці і впроваджено у практику ветеринарної медицини. Розширене розуміння механізму знешкодження токсичної дії Т-2 токсину, що надійшов аліментарним шляхом до організму сільськогосподарської птиці, і науково обґрунтовано схеми та дози застосування альфасорбу.

Abstract of the candidate dissertation: Kushnir R.  O. Pharmacological foundation of alfasorb effect on poultry organism at presence of T-2 toxicosis: Abstract for obtaining the degree of Candidate of Veterinary Sciences: 16.00.04 / Kushnir R. O.; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – Lviv, 2012. – 20p. Employee of the Laboratory for Control of Feed Supplements and Premixes of SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Kushnir R.O. Pharmacological foundation of alfasorb effect on poultry organism at presence of T-2 toxicosis. The manuscript.

The thesis is written for obtaining scientific degree of Candidate of Veterinary Sciences 16.00.04 – Veterinary Pharmacology and Toxicology. – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies after S.Z. Gzhyts’ky, Lviv, 2012.

This thesis is devoted to pharmacological toxicological effect of new feed additive alfasorb (complex of activated biopolymers) on organism of laboratory animals and poultry aiming at prophylaxis and treatment of fusariotoxicosis.

Pharmacological toxicological studies showed disintoxicating effect of alfasorb in different doses on functional state of rat and poultry organisms at acute and chronic T-2 toxicosis. Pathological anatomical changes and renewal processes by using this feed additive were determined. Preventive and medicative doses of alfasorb at experimental T-2 toxicosis were determined. Application of alfasorb at T-2 toxicosis of poultry was grounded based on conducted tests and was implemented in practice of veterinary medicine. Wide understanding of neutralization of T-2 toxin that was found in organisms of agricultural poultry and schemes and doses of alfasorb application were grounded.

 1. ОСТРОВСЬКА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

Автореферат кандидатської дисертації: Островська Л. Л. Фармако-токсикологічна оцінка нового протимікробного препарату на основі флуренізиду: Автореф. дис… канд. вет. наук: 16.00.04 / Островська Л.Л.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.  Ґжицького. – Львів, 2013. – 21 с. Старший науковий співробітник лабораторії контролю хіміотерапевтичних препаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Островська Л. Л. Фармако-токсикологічна оцінка нового протимікробного препарату на основі флуренізиду. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014.

Дисертаційна робота присвячена вивченню нового протимікробного препарату на основі флуренізиду та визначенню його основних фармако-токсикологічних характеристик.

Уперше автором досліджено 32 новосинтезовані сполуки флуорену та обґрунтовано доцільність використання найбільш активних сполук у клінічній практиці ветеринарної медицини. В результаті скринінгових досліджень було отримано комплексний препарат “Флупетсаль 1%”, до складу якого входить флуренізид, димексид та спирт етиловий з вираженими протимікробними, протизапальними властивостями та високим знезаражувальним ефектом. Вивчено його стабільність, встановлено динаміку гематологічних, біохімічних змін в організмі щурів за умов хронічного досліду, у періоді відновлення та при встановленні ступеня кумуляції. За визначення класу токсичності встановлено, що за внутрішньошлункового введення середньосмертельна доза флупетсалю 1% становить для білих мишей – 13250 мг/кг, для білих щурів – 16750 мг/кг, що становить більше 5000 мґ/кг маси тіла для лабораторних тварин та відповідає 4-му класу токсичності (за ГОСТ12.1.007-76) – малотоксичні речовини. За встановлення шкірно-резорбтивної, подразнювальної, алергізуючої дії препарату негативного впливу після нанесення на шкіру та слизові оболонки не виявлено. За визначення ранозагоювальних властивостей  на лабораторних тваринах та терапевтичної ефективності в клінічних умовах при лікуванні котів та собак встановлено надійну асептичність у процесі загоєння із скороченням термінів утворення грануляцій та епітелізації ран.

Abstract of the candidate dissertation: Ostrovska L .L. Pharmaco-toxicological assessment of new antimicrobial medicinal product containing flurenizide: Abstract for obtaining the degree of Candidate of Agricultural Sciences, specialty: 03.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. – Gzhytskyi Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lviv, 2013. – 21p. Senior Research Fellow of the Laboratory of Сontrol Сhemotherapeutic Preparations SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives

SUMMURY

Ostrovs’ka L.L. Pharmaco-toxicological assessment of new antimicrobial medicinal product containing flurenizide. – On the rights of manuscript.

The thesis for obtaining of scientific degree of Candidate of Veterinary Sciences according to speciality 16.00.04 – veterinary pharmacology and toxicology. – Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies after S.Z. Gzhyts’ky. – Lviv, 2013.

The thesis is devoted to the studying of new antimicrobial medicinal product containing flurenizide and determination of main pharmaco-toxicological characteristics.

The author studied for the first time 32 newly synthesized compounds of fluorine and grounded the expediency of application of the most active compounds in the sphere of clinical practice of veterinary medicine. The result of screening tests was complex medicinal product “Flupetsal 1%” that contains flurenizide, dimexide and ethyl spirit with expressed antimicrobial, anti-inflammatory peculiarities and high decontamination effect. Its stability was studied, the dynamics of hematological, biochemical changes in rat organisms under the conditions of chronic test during the period of recovery and accumulation level determination was determined. The determination of toxicity class showed that the median lethal dose of flutsapel 1% was 13250 mg/kg for white mice, 16750 mg/kg – for white rats that is more 5000 mg/kg of body weight for laboratory animals and is equal to the 4th class of toxicity (State Standard 12.1.007-76) – less toxic substances. The negative influence on skin and mucous membranes during the determination of cutaneous resorptive, irritating and allergic effect of medicinal product was not observed. During the determination of healing peculiarities and therapeutic efficacy under clinical conditions of cat and dog treatment the reliable aseptic effect in the process of healing with the reduction of forming time of wound granulation and epithelization was determined.

 1. Федякова Олеся Ігорівна

Автореферат кандидатської дисертації: Федякова О. І. Особливості метаболізму Т-2 токсину, його вплив на організм тварин за дії сорбентів та вітамінів А і Е: Автореферат дисертації к.б.н.: 03.00.04/ Федякова О. І., Інститут біології тварин НААН України. – Львів, 2015, – 19 с. Науковий співробітник Референс лабораторії з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок, ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Федякова О. І. Особливості метаболізму Т-2 токсину, його вплив на організм тварин за дії сорбентів та вітамінів А і Е. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Інститут біології тварин НААН, Львів, 2015.

Матеріали дисертації присвячені вивченню метаболізму Т-2 токсину , його впливу на організм тварин. В роботі висвітлено загальну характеристику трихотеценових мікотоксинів, зокрема Т-2 та НТ-2 токсинів, поширення їх в природі та наслідки впливу на організм людини і тварин. Проаналізовано способи ідентифікації та нейтралізації цих токсинів у кормах. Наведені дані основних шляхів метаболізму Т-2 токсину.

У дисертації проведено порівняльний аналіз ефективності деяких кормових добавок щодо нейтралізації Т-2 токсину за різних значень рН. Вивчено вплив Т-2 токсину на гематологічні показники та стан антиоксидантної системи щурів за застосування Аеросилу. Встановлено, що введення Т-2 токсину в дозі 0,67 мг/кг маси щурів спричинює зміни досліджуваних гематологічних показників і негативно впливає на функціональний стан системи еритрону. Це проявляється в достовірному зменшенні (на 13,4–25,2%) кількості еритроцитів (р<0,05 – р<0,001) на 1-шу – 4-ту добу досліджень і концентрації гемоглобіну (р<0,05 – р<0,001) в крові щурів на 3-тю і 4-ту доби (на 19,9% і 16,8% відповідно), а також зниженні стійкості еритроцитів до кислотного гемолітика.

Внутрішньошлункове застосування аеросилу нормалізує гематологічні показники, позитивно впливає на динаміку виходу ретикулоцитів в русло крові, знижує концентрацію дієнових кон’югатів та ТБК-реактивних продуктів, а також наближає до контрольних значень каталазну та супероксиддисмутазну активність у крові щурів.

Описано дію вітамінів А і Е на процеси пероксидного окиснення ліпідів та ензимну ланку антиоксидантного захисту за умов гострого Т-2 токсикозу.

За гострого експериментального Т-2 токсикозу відбувається порушення функціонування системи антиоксидантного захисту щурів. За дії вказаного токсиканту встановлено зростання концентрації дієнових кон’югатів на 2-гу – 5-ту доби досліджень в 1,7−2,1 разу (р<0,01) та ТБК-реактивних продуктів на 4-ту і 5-ту добу в 1,24 і 1,35 разу відповідно (р<0,001). Каталазна активність з 1-ої по 5-ту добу зростала в 1,5−2,3 разу (р<0,01−р<0,001), а супероксиддисмутазна – знижувалась на 2-гу−4-ту доби на 36−55% у порівнянні з контролем (р<0,01−р<0,001).

Введення Т-2 токсину викликає зміни у функціональнуванні окремих органів, що проявляється у зростанні активності амінотрансфераз у сироватці крові щурів. Найбільшу зміну (216%) активності АлАТ у сироватці крові щурів спостерігали на 4-ту добу (р<0,001), в той час як активність АсАТ зростала на 4-ту і 5-ту доби експерименту в 1,65 і 1,69 разу відповідно (р<0,01−р<0,001). Установлено, що під впливом Т-2 токсину відбувалось збільшення активності гаммаглутамілтрансферази в 1,2−2,0 разу (р<0,01−р<0,001) впродовж усього дослідного періоду і активності лужної фосфатази в 1,24-1,37 разу на 2-гу – 5-ту доби після введення токсину (р<0,01−р<0,001).

Застосування вітамінів А і Е впродовж двох тижнів перед введенням Т-2 токсину наближає активність каталази та супероксиддисмутази, а також вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові та печінці курей до значень, притаманних контрольній групі тварин.

Розроблено та валідовано методику кількісного визначення Т-2 та НТ-2 токсинів методом високоефективної рідинної хроматографії. Встановлено залишкові кількості Т-2 та НТ-2 токсинів у крові та органах курей.

Розроблена і валідована методика визначення залишкових кількостей Т-2 та НТ-2 токсинів методом високоефективної рідинної хроматографії зі застосуванням імуноафінних колонок, яка відповідає вимогам Державної Фармакопеї України та директиві ЄС № 657 за валідаційними параметрами.

Визначено залишкові кількості Т-2 та НТ-2 токсинів у крові та органах курей через 1, 6, 24, 48 годин після одноразового перорального введення Т-2 токсину у дозі 0,56 мг/кг маси тіла. Встановлено, що через годину після початку експерименту, найбільша концентрація токсину виявлялась у крові (266,2 мкг/кг). В печінці Т-2 токсин перетворюється до НТ-2, тому концентрація останнього на 6 годину після введення досягає 173,4 мкг/кг, в той час як у крові, легенях та нирках не перевищує 37,3 мкг/кг. Через 24 год вміст Т-2 та НТ-2 токсинів різко знижується, але в нирках концентрація цих сполук залишається відносно високою (24,21 та 86,87 мкг/кг відповідно). Через 48 год в досліджуваних зразках залишились лише незначна кількість токсинів, проте в нирках концентрація НТ-2 токсину становила 27,1 мкг/кг.

Abstract of the candidate dissertation: Fedyakova О. I. Features of T-2 toxin’s metabolism and its impact on animals with the application of sorbents and vitamins A and E. Abstract for obtaining the degree of Candidate of Biological Sciences, speciality: 03.00.04 / Fedyakova О. I., Institute of Animal Biology of NAAS of Ukraine, Lviv, 2015. – 19 p. Researcher Reference Laboratory for monitoring the residual quantities of active substances of veterinary drugs and feed additives SSRCI of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives.

SUMMARY

Fedyakova О. I. Features of T-2 toxin’s metabolism and its impact on animals with the application of sorbents and vitamins A and E. – Manuscript.

The dissertation for the candidate of biological science degree in speciality 03.00.04 – biochemistry – Institute of Animal Biology of NAAS, Lviv, 2015.

The dissertation is devoted to studying the effects of T-2 toxin on hematological parameters and state of antioxidant system of rats and chickens. Main research aim is the search of correcting substances such as sorbents and antioxidanti and mechanisms of their effects on the body in acute experimental T-2 toxicosis. The methods of identification of

T-2 and HT-2 toxins in foods of animal origin are designed and the basic levels of T-2 toxin metabolites are researched. The study of the absorption properties of feed additives ceolite, Mikotoks, Kormosan and Aerosil at different pH values in vitro experiments discovered that Aerosil was the most effective sorbent for counteraction of T-2 toxin in the test conditions.

It was found that a single intragastric administration of T-2 toxin at a dose 0.67 mg/kg in rats caused the changes in hematological parameters, such as reducing of red blood cell counts, hemoglobin concentration, hematocrit and decrease in acid resistance of erythrocytes. An increase in concentrations of the initial and final products of lipid peroxidation and significant changes in the activities of antioxidant enzymes were revealed in liver cells and erythrocytes under T-2 toxin administration. An increment of alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase activities along with an increase of aminotransferase activity was also found.

Experimental data prove the effectiveness of Aerosil for the sorption of T-2 toxin and consequently its potency in the normalization of hematological parameters -increasing the number of red blood cells, hemoglobin concentration and hematocrit index to the values inherent for the control group of animals. The using of Aerosil also reduces the concentration of lipid peroxidation products and normalizes the activity of enzymes of antioxidant protection.

The results of experiments conducted on chickens (in the case of oral administration of T-2 toxin at a dose 0.56 mg/kg) showed an increase in the concentration of lipid peroxidation products, the reduction of superoxide dismutase activity and ambiguous changes in the activity of catalase in blood and liver cells. Feeding chickens of studied groups a ration with extra doses of vitamins A and E over 2-week period caused the reduction of lipid peroxidation rate and normalization of antioxidant enzyme activities.

The methods of simultaneous quantification of T-2 and HT-2 toxins by high performance liquid chromatography using immunoaffinity columns were developed and validated. Methods were validated according to the following parameters: specificity, reproducibility, linearity, precision and sensitivity, according to Directive №657/2002 EU.

The residual concentrations of T-2 and HT-2 toxins in blood and organs of chickens at 1,6, 24, 48 hours after a single oral administration of T-2 toxin at a dose 0.56 mg/kg body weight were defined. An hour after the begining of experiment the highest concentration of toxin was detectable in animal blood. Six hours after the starting of experiment the main part of T-2 toxin was transferred with blood to the organs involved in its conversion to the HT-2 toxin. The main organ of T-2 toxin metabolism in animal body is the liver, where the concentration of HT-2 toxin exceeds the level of T-2 toxin more than 8 times, while in other organs it is higher only 2 times. After 24 hours of experiment the concentrations of T-2 and HT-2 toxins were significantly reduced, but the levels of these substances in the kidney remained relatively high (24.21 and 86.87 mg/kg respectively). After 48 hours the samples contained only trace amounts of these toxins.

 1. ІВАШКІВ ЮЛЯ АНДРІЇВНА

Дисертація на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за напрямком підготовки 21 – «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок молодший науковий співробітник лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.

АНОТАЦІЯ

Івашків Ю. А. Токсикологічна оцінка та ефективність комплексного дезінфікуючого засобу – Кваліфікаційна освітньо-наукова праця на правах рукопису. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 2021.

В дисертаційній роботі представлені експериментальні матеріали токсикологічної оцінки комплексного сухого дезінфікуючого засобу «Індез», на основі трийодметану, які теоретично обґрунтовують і практично підтверджують ефективність його використання у присутності тварин. Досліджено стабільність, токсичність, бактерицидні та фунгіцидні властивості, розроблено методику якісного ідентифікування і кількісного визначення трийодметану.

При дослідженні фармакологічної стабільності комплексного дезінфекційного засобу «Індез» встановлено, що засіб є достатньо стійким за умов зберігання за температури 6–21°C, при цьому, зберігає свою бактерицидну активність стосовно тест-культур Е. соlі, S. aureus, B. subtilis та P. aeruginosa  протягом 24 місяців.

В процесі токсикологічних досліджень визначено, що згідно СОУ 85.2–37–736:2011, за класом токсичності комплексний дезінфікуючий засіб «Індез» при внутрішньо-шлунковому введенні належить до ІV класу – мало токсичні речовини, DL50 для щурів-самок – 1000,0 мг/кг м. т., для щурів-самців DL50 – 1033,0 мг/кг м.т., для білих мишей DL50 – 1149  мг/кг м. т.

При вивченні кумулятивних властивостей дезінфектанту «Індез», згідно розрахунків за Б.М. Штабським, LD50 становить 1019,45 мг/кг м. т. щурів. Коефіцієнт кумуляції – 5,4 одиниць, що вказує на слабо виражену кумулятивну дію.

За умов хронічного досліду, при довготривалому внутрішньо-шлунковому надходженні дезінфекційного засобу Індезу у білих щурів пригнічуються захисні сили організму, про що свідчить вірогідне зменшення кількості лейкоцитів на 39,6 % (р<0,05), збільшення кількості еритроцитів на 35,6 %, а також збільшення рівня гематокритної величини на 50 % та зменшення рівня гемоглобіну на 5,7 %, в порівнянні з показниками тварин контрольної групи. Зафіксовано тенденцію до зниження АлАТ на 12,1 % та лужної фосфатази на 1,47%, з одночасним збільшенням активності АсАТ на 5,33 %, в порівняні з показниками тварин контрольної групи. Встановлено, тенденцію до збільшення коефіцієнтів маси печінки на 7,86 %, а також зменшення коефіцієнтів маси серця на 11,1%, селезінки на 16,4% та нирок на 7,75%, в порівнянні з даними показниками контрольної групи.

За багаторазового внутрішньо-шлункового введення біоциду «Індез» у  білих мишей на 30-ту добу досліду встановлено вірогідне зростання тривалості медикаментозного сну на 22,6 %, (р<0,05), вірогідне зростання еритроцитарного індексу інтоксикації, відповідно, у 3,2 (р<0,05) та 4,3 рази (р<0,05), в порівнянні до показників у тварин контрольної групи. Встановлено підвищення активності ензимів АлАТ і АсАТ, відповідно, на 2,23 і 10,5 %, вмісту глюкози на 20% та вмісту сечовини на 13,5 %. Такі зміни, на нашу думку, вказують на порушення глікогенсинтезуючої функції печінки, підвищення інтенсивності окислення вуглеводів та початкові стадії розвитку деструктивних процесів в гепатоцитах печінки мишей.

Оцінюючи параметри токсичності, встановлено, що згідно класифікації за шкірно-резорбтивною токсичністю дезінфікуючий засіб «Індез» відноситься до IV класу засобів, токсичність яких не виражена. Індез не викликав ознак подразнення шкіри, не призводив до розвитку іритативних реакцій та контактного неалергічного дерматиту у лабораторних тварин. Не проявляв дермо-некротичної та подразнюючої дії на шкірі та слизовій оболонці ока у кроля. Відсутні сенсибілізуючі властивості. При інгаляційному потраплянні у верхні дихальні шляхи мурчаків, не викликав розвиток гіперчутливості сповільненого типу.

При гістологічному дослідженні і морфометричному аналізі встановлено, що дезінфікуючий засіб «Індез» призводить до появи атрофічних та дистрофічних змін структури дванадцятипалої кишки у щурів, зокрема, зниження секреції епітеліального шару. Достовірно змінювались розміри ворсинок: знижувалась їх довжина на 9 %, (p<0,01) та збільшувалась ширина на 29,4 % (p<0,01), а також збільшувались глибина та ширина крипт, відповідно, на 13,3 та 21,8 % (p<0,01), при цьому, поверхня всмоктування зменшувалась на 11,9 % (p<0,01).

Дезінфікуючий засіб «Індез» впливав на структуру кісток опорно-рухового апарату у щурів. Зафіксували позитивний вплив на метаболізм кісткової тканини стегнової кістки, а саме, встановлено збільшення міцності кістки при переломах під час згинання, зменшення деформації кістки під час еластичної деформації, що свідчить про збільшення її жорсткості та фактичного об’єму трабекулярної кістки, що, у в свою чергу, вказує на покращення фізіологічної функції опорно-рухового апарату в тварин.

Встановлено, що бактерицидна концентрація деззасобу «Індез» за експозиції 10 та 30 хвилин становила для грамнегативних мікроорганізмів, зокрема E. coli – 0,929 та 0,754 %, грампозитивних мікроорганізми S. aureus – 1,129 та 1,029 %, S. Typhimurium – 1,329 та 1, 285 %, вегетативних форм B. subtilis – 1,732 та 0,968 %, відповідно. Середній фенольний коефіцієнт Індезу для Е. соІі становив 15,666, для S. aureus – 26,579.

На основі проведених досліджень розроблені Технічні умови України ТУ У 20.2–35580267-004:2018. «Засіб сухий дезінфекційний «Індез».

Сформовано реєстраційне досьє та отримано реєстраційне посвідчення на засіб сухий дезінфікуючий: «Індез» № АВ – 08261-03-19 від 04.03.2019. Розробка впроваджена у практику ветеринарної медицини України. Налагоджене виробництво деззасобу «Індез» ТОВ «АБМ-ТРЕЙД» м. Луцьк, Волинська обл.

ANNOTATION

Ivashkiv Y. A. Toxicological Assessment and Effectiveness of a Complex Disinfectant – Qualifying Educational and Scientific Work on the Rights of the Manuscript.

The thesis on obtaining an educational and scientific degree of the doctor of philosophy in the direction of training 21 – «Veterinary medicine» on a specialty 211 – veterinary medicine. – State Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives. – Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnology Lviv, Lviv, 2021.

The thesis presents experimental materials of toxicological evaluation of complex dry disinfectant «Indez», based on triiodomethane, which theoretically substantiate and practically confirm its effective application in the presence of animals. Its stability, toxicity, bactericidal and fungicidal properties have been studied, a method of qualitative identification and quantitative determination of triiodomethane has been developed.

In the study of the pharmacological stability of the complex disinfectant “Indez” it was found that the product is quite stable under conditions of storage at temperature 6-21 ° C, while retaining its bactericidal activity against test cultures of E. coli, S. аureus, B. subtilis and P. aeruginosa for 24 months.

In the process of toxicological studies, it was found that according to SOU 85.2-37-736: 2011, according to the toxicity class complex disinfectant «Indez» for intragastric administration belongs to class IV – low toxicity, DL50 for female rats – 1000,0 mg / kg m. t., for male rats DL50 – 1033,0 mg / kg m. t., for white mice DL50 – 1149 mg / kg m. t.

When studying the cumulative properties of the disinfectant «Indez», according to calculations of B.M. Shtabskyy, the LD50 is 1019,45 mg / kg body weight of rats. The cumulation coefficient is 5,4 units, which indicates a weak cumulative effect.

Under the conditions of a chronic experiment, with long-term intragastric intake of «Indez» the body’s defenses strength of white rats was suppressed, as evidenced by a probable decrease in the number of leukocytes by 39,6% (p<0,05), an increase in the number of erythrocytes by 35,6 %, as well as an increase in the level of hematocrit by 50 % and a decrease in hemoglobin by 5,7 %, compared with animals in the control group. There was a tendency of ALT decrease by 12,1 % and alkaline phosphatase decrease by 1,47 %, at the same time, the activity of AST increased by 5,33 %, compared with animals in the control group. The tendency to increase the coefficients of liver by 7.86%, as well as a decrease in the coefficients of heart by 11.1%, spleen by 16.4% and kidneys by 7.75%, compared with the control group, was found.

Repeated intragastric administration of the disinfectant «Indez» to white mice on the 30th day of the experiment showed a probable increase in the duration of drug sleep by 22,6 % (p<0,05), a probable increase in the erythrocyte intoxication index, respectively, in 3,2 (p<0,05), and 4,3 times (p<0,05), compared with animals in the control group. The activity of ALT and AST enzymes was increased by 2,23 and 10,5 %, glucose level by 20% and urea level by 13,5%, respectively. The recorded changes indicate a violation of the glycogen-synthesizing function of the liver, an increase in the intensity of oxidation of carbohydrates and the initial stages of development of destructive processes in the hepatocytes of the liver of mice.

After assessing the toxicity parameters, it was found that according to the classification of skin-resorptive toxicity disinfectant «Indez» belongs to class IV remedies, the toxicity of which is not expressed. The product hadn’t caused the signs of skin irritation, hadn’t led to the development of irritant reactions and contact non-allergic dermatitis in laboratory animals. The product hadn’t shown dermo-necrotic and irritating effect on the skin and mucous membranes of the eye in rabbits. There weren’t sensitizing characteristics. When inhaled into the upper respiratory tract of cavies, it hadn’t caused the development of delayed-type hypersensitivity.

Histological examination and morphometric analysis revealed that the disinfectant «Indez»  led to atrophic and dystrophic changes in the structure of the duodenum in rats, in particular, decreased secretion of the epithelial layer of the duodenum. The size of the villi significantly decreased, with a decrease in their length by 9 % (p<0,01) and an increase in width by 29,4 % (p<0,01), as well as an increase in the depth and width of the crypts, respectively, by 13,3 and 21,8 % (p<0,01), while the suction surface decreased by 11,9 % (p <0,01).

The disinfectant «Indez» affected the bone structure of the musculoskeletal system in rats, a positive effect on the metabolism of the bone tissue of the femur was recorded. Namely, an increase in bone strength during fractures while bending, a decrease in bone deformation during elastic deformation, which had indicated an increase in its stiffness and an increase in the actual volume of the trabecular bone, which, in turn, improved the physiological functions of the musculoskeletal system. in animals.

It was found that the bactericidal concentrations of disinfectant «Indez» at exposures of 10 and 30 minutes were for gram-negative microorganisms, in particular E. coli – 0,929 and 0,754%, gram-positive microorganisms S. aureus – 1,129 and 1.029%, S. Typhimurium – 1,329 and 1, 285 %, vegetative form of B. subtilis – 1,732 and 0,968%, respectively. The average phenolic coefficient of «Indez» for E. coli was 15,666 and for S. aureus was 26,579.

On the basis of the conducted researches the Technical conditions of Ukraine TU U 20.2–35580267-004: 2018. Dry disinfectant «Indez» were developed.

The registration dossier was formed and registration certificates for the dry disinfectant «Indez» № АВ – 08261-03-19 dated by 04.03.2019 were obtained. The product was implemented in practice of veterinary medicine of Ukraine in the established production of LLC «ABM-TRADE» Lutsk, Volyn region.

The results of the research are introduced into the educational process by students studying the disciplines “Veterinary Pharmacology”, “Clinical Veterinary Pharmacology” and “Veterinary Toxicology” in institutions of higher education of Ukraine and for students of the Faculty of Postgraduate Education.