Монографія “Клінічні дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок” (2013 р.)
Під редакцією доктора ветеринарних наук, професора І. Я. Коцюмбаса.
У монографії висвітлюються основні етапи клінічних випробувань ветеринарних препаратів
та кормових добавок на основі запровадження досвіду світової практики,
а також вимог законодавства України.
Видання базується на принципах дотримання міжнародних стандартів,
Належної Клінічної Практики.

 

 

Довідник ветеринарних препаратів (2013 р.)
Під редакцією д.в.н., професора,член-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України І. Я.Коцюмбаса
 Автори:
І. Я. Коцюмбас,
 В. М. Горжеєв,
 Ю. М. Косенко,
 В. П. Музика,
 В. О. Величко,
 Д. В. Янович,
 О. І. Чайковська,
 Л. Є. Зарума

Для спеціалістів ветмедицини і промислової фармації, викладачів і студентів вет., фармацевтичних навчальних закладів і факультетів ІІІ-IV рівнів акредитації.


Методичні вказівки з оцінки придатності методик ІФА для скринінгового визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднювачів у харчовій сировині тваринного походження. Файл збережено в форматі Acrobat Reader

 

Методичні рекомендації у вигляді ілюстрованого каталогу (2012 р.)
Мікроскопічна ідентифікація компонентів різного походження при  виявленні їх у кормах, кормових добавках та кормовій сировині.
Під редакцією доктора ветеринарних наук, професора, член-кореспондента НААН України,

заслуженого діяча науки і техніки України  І.Я. Коцюмбаса
Авторський колектив:
І.Я. Коцюмбас – д. вет. н., професор
Г.П. Ривак – к. с.-г. н., старший науковий співробітник
Т.Р. Левицький – к. с.-г. н., зав. лабораторії контролю кормових добавок та преміксів
В.П. Музика – к. вет. н., заступник директора з наукових питань
Кшиштоф Квятек – доктор наук, професор, керівник лабораторії гігієни кормів, Пулави, Польща
Збігнєв Осінскі – інженер лабораторії гігієни кормів, Пулави, Польща

У методичних рекомендаціях представлено метод мікроскопічної ідентифікації компонентів тваринного і рослинного походження, мінеральних елементів у кормах, кормових добавках та кормовій сировині. Подано методики проведення досліджень, пробопідготовку та застосування реактивів для виготовлення мікропрепаратів. Методичні рекомендації підготовлені у вигляді ілюстрованого каталогу мікроскопічних зображень різних компонентів, які можуть використовуватися з метою фальсифікації кормів. Показано деякі морфологічні особливості тканин тваринного походження, які піддавалися певній обробці при виробництві.

 

Методичні рекомендації (2012 р.)

Експертиза ковбасних виробів гістологічним методом

Автори:

Г. І.Коцюмбас– д. вет. н., професор,

О. М. Щебентовська– к. вет. н., старший науковий співробітник

І. Я.Коцюмбас– д. вет. н., професор, членкор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України

У методичних рекомендаціях узагальнено сучасні уявлення про структуру м’язової тканини, її морфологічні та біохімічні властивості, а також зміни, що відбуваються у процесі автолізу. Висвітлені питання гістоструктурної експертизи готових ковбасних виробів. Подано морфологічну

характеристику м’яса, як об’єкта технологічної переробки, особливості його при заморожуванні, зберіганні, солінні та копченні. Наведена класифікація та асортимент ковбасних виробів, вади ковбасних виробів, за умов порушення режимів їх виготовлення, фізико-хімічні показники їх якості.

Представлено детальну характеристику функціональних інгредієнтів, які використовують при виготовленні ковбасних виробів, включаючи і ті, що містять генно-модифіковані організми.

Подані ілюстрації з описом мікроструктури варених, напівкопчених та копчених ковбасних виробів. Проведена ідентифікація компонентів ковбасних виробів, показана їх можлива фальсифікація.

 

Навчальний посібник (2012 р.)

Хвороби рептилій та їх патоморфологічна діагностика

Автори:

Г.І. Коцюмбас, д. вет. н., профессор

Р.С. Данкович, к. вет. н.

Ю.С. Стронський, к. вет. н.

О.М. Щебентовська, к. вет. н.

О.О. Зайцев

У посібнику описані морфологічні особливості рептилій, техніка розтину та основні захворювання представників окремих рядів плазунів. Подано коротку характеристику основних методів розведення, розмноження та годівлі рептилій, які знаходяться в неволі.

 

Методичні рекомендації (2011 р.)

Експертиза напівфабрикатів м’ясних та м’ясо-рослинних січених мікроструктур ним методом

Автори:

І. Я.Коцюмбас– д. вет. н., професор, членкор. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України,

Г. І.Коцюмбас– д. вет. н., професор,

О. М. Щебентовська– к. вет. н., наук. співробітник

У методичних рекомендаціях висвітлені питання гістоструктурної експертизи свіжої, замороженої, засоленої та дефростованої м’язової тканини. Подано мікроструктуру меленого м’яса, кутерованих м’ясних фаршів, які містять різні домішки тканин, органів, субпродукти тощо. Наведені специфікації якості основних продуктів тваринного походження, описані основні методи дослідження фаршу, як об’єкту ветеринарно-санітарної експертизи. Подані ілюстрації з описом мікроструктури свіжого, замороженого, соленого м’яса та фальсифікатів м’ясних напівфабрикатів.

 

Монографія (2011 р.)

Корекція антиоксидантного статусу сільськогосподарських тварин мікроелементами

Автор:

В.О. Величко – к. біол. н.

У монографії, на основі власних досліджень і узагальнених літературних даних представлені сучасні наукові погляди впливу мікроелементів на регуляторні системи організму тварин, застосування їх як стрес-коректорів для підвищення природної резистентності, що є однією із вирішальних у ветеринарній медицині умов збереження благополуччя тваринництва, підвищення продуктивності та поліпшення біологічної цінності продукції.

 

Методичні рекомендації (2010 р.)

Ветеринарна дезінфекція

Автори:

Якубчак О.М, д. вет. н., професор

Хоменко В.І., д. вет. н., професор

Олійник Л.В., д. вет. н., професор

Ященко М.Ф., д. вет. н., професор

Ковальчик Л.М., к. вет. н.

Сергієнко О.І., д. вет. н., професор

Хом’як Р.В.

До збірнику увійшли Інструкція «Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація» та методичні рекомендації «Методи визначення та оцінки показників безпеки та якості дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження».

 

Посібник  (2010 р.)

Морфологічні особливості шкіри та волоса різних видів тварин і людини в аспекті судово-ветеринарної експертизи

За редакцією доктора ветеринарних наук, професора Г.І. Коцюмбас та доктора ветеринарних наук, членкор. УААН, заслуженого діяча науки і техніки України, професора І.Я. Коцюмбаса

Автори:

І. Я.Коцюмбас– членкор. УААН, д. вет. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Г. І.Коцюмбас– д. вет. н., професор

О. М. Щебентовська– к. вет. н., наук. співробітник

Р.С. Данкович– к.вет.н., доцент

С. Зайцев– аспірант

У книзі викладені особливості гістологічної будови шкіри та волоса різних видів тварин і людини. Наведені основні методи дослідження волоса та шкіри. Подана структурна характеристика і мікрофотографії шкіри та волоса  різних видів тварин і людини, що полегшує сприйняття матеріалу. Інформативними є мікроструктурні ознаки просвітленого волоса у різних видів тварин, що дозволяє, при ретельному їх вивченні встановлювати їх видову належність. Представлені ілюстрації сприяють кращому сприйняттю поданого матеріалу.

Посібник підготовлено для судово-ветеринарних та судово-медичних експертів, наукових працівників, викладачів, студентів і магістрів факультету ветеринарної медицини, слухачів Інституту післядипломної освіти та перепідготовки кадрів.

 

Монографія (2009 р.)
Біотехнологічні і молекулярно-генетичні основи відтворення 

Під загальною редакцією доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента УААН, заслуженого діяча науки і техніки України Яблонського Валентина Андрійовича,

Доктора ветеринарних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Сергієнка Олексія Івановича,

Доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України

Стойка Ростислава Степановича.

Викладено результати досліджень авторів монографії та іноземних учених з проблем біотехнології відтворення тварин і молекулярно-генетичних механізмів, що обумовлюють цей процес. Головну увагу в книзі звернуто на біохімію сперми та імунологію відтворення тварин, механізми раннього ембріонального їх розвитку 9на клітинному, органному та організменому рівні), становлення у них статевої функції, її гормональної регуляції, патогенезу її розладів. Значна частина роботи присвячена питанням удосконалення технології осіменіння тварин та трансплантації ембріонів, діагностиці, лікуванню та попередженню розладів відтворної функції, акушерській та гінекологічній диспансеризації, заходам з профілактики неплідності худоби. Запропоновано шляхи удосконалення систем утримання тварин при різних технологіях, вирощування здорового молодняку.

 

Словник термінів, які використовуються у ветеринарній медицині (2009 р.)

Автори:

І.Я. Коцюмбас, д. вет. н., професор, членкор. УААН, заслужений діяч науки і техніки України

В.О. Величко, к. біол. н.

М.І. Жила, к. вет. н.

Ю.М. Косенко, к. біол. н.

Т.Р. Левицький, к. с.-г. н

О.Г. Малик, д. біол. н., професор

Словник містить понад 1200 термінів, їх визначення та пояснення, що використовуються у галузі ветеринарної медицини, зокрема при розробці та експертизі нормативних документів, здійсненні державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю за якістю ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок, преміксів, засобів ветеринарної медицини та їх реєстрації в Україні.

 

Монографія (2009 р.)
Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринарній медицині 

За редакцією чл.-кореспондента УААН, доктора ветеринарних наук, професора І. Я. Коцюмбаса  та  доктора хімічних наук, професора О. Б. Веліченка

Автори:

І. Я. Коцюмбас, О. Б. Веліченко, Г. І. Коцюмбас, М. В. Ніколенко, Л. В. Дмітрікова, О. М. Брезвин, Т. В. Лук’яненко, Г. Ю. Тесляр, І. М. Кушнір, О. М. Щебентовська, Н. П. Головчак

Монографія містить науково-практичні узагальнення щодо хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей гіпохлоритів. Подано також результати власних фармакологічних, токсикологічних та морфофункціональних досліджень авторів за застосування розчинів натрію гіпохлориту для лікування Т-2 токсикозу у лабораторних щурів, курей та поросят. Детально висвітлено дезінтоксикуючу активність гіпохлориту на прикладі Т-2 токсину. На широкому фактичному матеріалі показано вплив натрію гіпохлориту на морфофункціональний стан органів і тканин організму тварин залежно від дози застосовуваного розчину натрію гіпохлориту.

Призначено для наукових співробітників, практичних ветеринарних лікарів, викладачів вузів біологічного, ветеринарного та медичного спрямування, аспірантів і студентів ветеринарних, біологічних та медичних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться хімічними, біологічними та клінічними проблемами гіпохлоритів.

 

Методичні рекомендації (2008 р.)

Патоморфологічна діагностика Т-2 токсикозу курей та поросят

Автори:

Г.І. Коцюмбас, к. вет. н., доцент

І.Я. Коцюмбас, д. вет. н., професор

О.М. Щебентовська, м.н.с.

Г.В. Рудик, м.н.с.

М.М. Чудяк

С.П. Шалапай

У методичних рекомендаціях описаний механізм дії Т-2 токсину, охарактеризовано видову чутливість тварин, подано клінічні симптоми, патологоанатомічну та гістологічну характеристику змін в органах і тканинах свиней та курей за дії цього мікотоксину. При діагностиці хвороби значне, а часом і вирішальне, значення мають патоморфологічні та гістологічні зміни. Представлена патоморфологічна картина органів і тканин, яка підкріплена якісним ілюстративним матеріалом, що має важливе значення при встановленні діагнозу та диференціальній діагностиці захворювання.

 

Методичні рекомендації (2006 р.)

Мікроструктурне дослідження сировини у м’ясних фаршах

Автори:

Г.І. Коцюмбас, к. вет. н., доцент

І.Ю. Бісюк, голова Державного департаменту вет. мед.

І.Я. Коцюмбас, д. вет. н., професор

О.М. Щебентовська, м.н.с.

Г.В. Рудик, м.н.с.

О.В. Мисів, к. вет. н., доцент

М.В. Козак, к. вет. н., професор

У методичних рекомендаціях подається  гістоструктура свіжої м’язової тканини, а також її мікроструктурні особливості при заморожуванні, дефростації і засолюванні. Подано гістологічну структуру меленого, кутированого м’ясних фаршів, що містять різні домішки тканин, органів тощо. Описані основні методи дослідження фаршу, як об’єкту ветеринарно-санітарної експертизи. Наведені ілюстрації з описом мікроструктури різних фальсифікатів м’ясних фаршів.

 

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів (2006 р.)

За редакцією доктора ветеринарних наук, професора І.Я. Коцюмбаса

Автори:

І.Я. Коцюмбас – д. вет. н., професор

О.Г. Малик – д. біол. Н., професор

І.П. Патерега – к. вет. н.

О.Л. Тішин – к. вет. н.

Ю.М. Косенко – к. біол. н.

Д.О. Чура – к. біол. н.

Г.І. Коцюмбас – к. вет. н.

О.М. Пятничко – к. с.-г. н.

О.М. Брезвин  – к. вет. н.

З.С. Засадна – к. біол. н.

О.І. Чайковська – к. біол. н.

Видання присвячене висвітленню найважливіших етапів доклінічного фармако-токсикологічного контролю якості ветеринарних лікарських засобів з використанням уніфікованих методичних підходів на основі запровадження досвіду світової практики та провідних фахівців України. Дане видання базується на принципах належної лабораторної практики (GLP), сучасних вимог Європейської хартії про гуманне ставлення до тварин, використання альтернативних тест-обєктів – одноклітинних організмів, культури клітин тощо, встановлення віддалених наслідків та побічних впливів.