Бюлетень входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р.).

До Науково-технічного бюлетеня приймаються оригінальні статті з основних напрямів ветеринарної медицини і тваринництва. Згідно з вимогами ВАК України (№7-05/1 від 15.01.2003 р.), стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки досліджень і перспективи досліджень у певному напрямку.

Статті в бюлетені друкуються українською мовою, а іноземних авторів — англійською, польською чи російською. Рукопис статті надсилається в одному примірнику разом з експертним висновком і рецензією на адресу: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019. Електронну версію статті слід надсилати на e-mail: achaikivska@scivp.lviv.ua“>achaikivska@scivp.lviv.ua або alexandra.dndki@gmail.com“>alexandra.dndki@gmail.com Статті оформлюють у редакторі Microsoft Word 6 або 7 у форматі docx. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту — 12, через 1 інтервал, формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, абзац — 1,25 см.

Стаття має містити шифр УДК в лівому верхньому куті першої сторінки. Нижче в центрі: НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), ініціали і прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання (курсивом), назва та поштова адреса наукової установи, де працює автор (звичайним 12 шрифтом). Якщо стаття написана аспірантом або здобувачем, у нижній частині першої сторінки під текстом подаються дані про наукового керівника.

На початку статті розміщується анотація українською мовою (не менше 10 рядків, курсивом). Під анотацією – ключові слова (великими літерами).

Вступна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Розділ Матеріали і методи складається так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Треба зазначити вид і кількість використаних тварин.

У розділі Результати й обговорення бажано уникати повторення табличних даних, а обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів з урахуванням попередніх відомостей з даних питань. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами. Таблиці, рисунки, графіки, фото розміщуються після посилання на них в тексті. Таблиці набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10, слово Таблиця (курсивом), заголовок таблиці дається жирними літерами по центру. Таблиці повинні бути у книжковому розташуванні (за винятком дуже громіздких). Формули та рисунки набираються у редакторі Microsoft Word’95 версія 6,0 або 7,0. Фотографії слід надсилати сканованими і вставленими в порядку згадування.

Наступні розділи – В И С Н О В К И та Перспективи досліджень.

Публікації не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою, обсягом не менше, як 1800 знаків, включно з ключовими словами, а також анотацією російською мовою, яка є аналогічною до української. Публікації не українською мовою супроводжуються російською анотацією (аналогічною до анотації статті) та анотацією українською мовою, обсягом не менше, як 1800 знаків, включно з ключовими словами.

Л І Т Е Р А Т У Р А наводиться наприкінці статті в порядку згадування джерел у тексті та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

References. Окремий транслітерований список використаної літератури англійськими літерами.

Після літератури обов’язково вказується рецензент (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи).

У разі невідповідності встановленим вимогам, стаття повертається автору.

Увага! У зв’язку з тим, що, відповідно до Наказу МОН України «Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 р. № 32, кожній науковій публікації має обов’язково бути присвоєний індекс DOI. Для розрахунку з Видавничою службою «Інтернаука» потрібно оплатити її послуги в розмірі приблизно 2 долари (у гривнях за курсом НБУ).